Παραγωγή προϊόντων εκτός φορολογικών αποθηκών

55. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για την παραγωγή των προϊόντων του παρόντος Μέρους εκτός φορολογικών αποθηκών, οι οποίες εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 11, από αλκοολούχα συστατικά προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, νοουμένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των συστατικών έχει καταβληθεί εκ των προτέρων και ο συνολικός καταβλητέος φόρος για τα αλκοολούχα συστατικά προϊόντα δεν είναι λιγότερος από τον καταβλητέο φόρο για το προϊόν που προκύπτει από την ανάμιξη τους.