Απαλλαγή μπύρας

54. Όταν μπύρα η οποία έχει κατασκευαστεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, η μπύρα αυτή θα απαλλάσσεται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι δύναται να επιβληθούν σε γνωστοποίηση που εκδίδει ο Διευθυντής.