Απόδειξη καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

76. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει, πωλεί, ή παραδίδει αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά σύμφωνα με άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι κατέβαλε τον αναλογούντα στα προϊόντα ειδικό φόρο κατανάλωσης, αφού κληθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό προς τούτο, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε δήμευση.