Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων» (EE L 336 της 27.12.1977, σ.15) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2003/93/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ.23),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων, Ορισμένων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και των Φόρων Επί των Ασφαλίστρων Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του·

«αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους» σημαίνει την αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπως καθορίζεται στην Οδηγία 77/799/ΕΟΚ·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οδηγία 76/308/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Οδηγία 77/799/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«φόροι επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας στη Δημοκρατία» σημαίνει το φόρο εισοδήματος όπως καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την φορολογία του εισοδήματος, την έκτακτη εισφορά για την άμυνα όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας, το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την φορολογία των κεφαλαιουχικών κερδών και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας·

«φόροι επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας σε άλλο κράτος μέλος» σημαίνει τους φόρους που επιβάλλονται επί του συνολικού εισοδήματος, επί της συνολικής περιουσίας ή επί στοιχείων του εισοδήματος ή της περιουσίας, περιλαμβανομένων των φόρων επί των κερδών που προέρχονται από την εκποίηση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, των φόρων επί του ποσού των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις, καθώς και των φόρων επί της υπεραξίας, όπως καθορίζονται στην Οδηγία 77/799/ΕΟΚ.

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν η εκάστοτε ισχύουσα περί Φορολογίας του Εισοδήματος νομοθεσία, η εκάστοτε ισχύουσα περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας νομοθεσία, η εκάστοτε ισχύουσα περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών νομοθεσία και η εκάστοτε ισχύουσα περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νομοθεσία.

Παροχή πληροφοριών κατόπιν αίτησης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία κατόπιν σχετικής αίτησης από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, κάθε πληροφορία που διαθέτει ή δύναται να εξασφαλίσει και που ενδέχεται να επιτρέψει στην αρχή αυτή τον ορθό προσδιορισμό των φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας στο άλλο κράτος μέλος καθώς και κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τον καθορισμό, στο άλλο κράτος μέλος, των φόρων επί των ασφαλίστρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης και σε περιπτώσεις όμοιων ή παρόμοιας φύσης φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας, οι οποίοι ισχύουν ή τυχόν θα επιβληθούν μεταγενέστερα είτε επιπλέον των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είτε σε αντικατάσταση τους.

(3) Για σκοπούς εξασφάλισης των αιτούμενων πληροφοριών και γνωστοποίηση τους στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται, εάν συντρέχει λόγος, να προβεί στις αναγκαίες έρευνες για να λάβει τις πληροφορίες αυτές.

(4)  Για τη λήψη των ζητούμενων πληροφοριών, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ενεργεί όπως θα ενεργούσε και για ίδιο λογαριασμό ή μετά από αίτηση άλλης αρχής της Δημοκρατίας.

Αίτηση της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει, κάθε πληροφορία που ενδέχεται να επιτρέψει στην αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, τον ορθό προσδιορισμό των φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας στη Δημοκρατία καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τη βεβαίωση στη Δημοκρατία.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επίσης και σε περιπτώσεις όμοιων ή παρόμοιας φύσης φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας, οι οποίοι ισχύουν ή τυχόν θα επιβληθούν μεταγενέστερα είτε επιπλέον των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είτε σε αντικατάσταση τους.

Παροχή Πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση

5.-(1)Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, παρέχει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, χωρίς σχετική αίτηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 πληροφορίες, των οποίων έχει γνώση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία έχει λόγους να υποθέτει ότι στο άλλο κράτος μέλος υφίσταται διαφυγή φόρων,

(β) όταν ένα πρόσωπο απαλλάσσεται από τη φορολογία ή επιτυγχάνει μείωση φόρου στη Δημοκρατία και το γεγονός αυτό δημιουργεί αξίωση στο άλλο κράτος μέλος να φορολογήσει το πρόσωπο αυτό,

(γ) όταν εργασίες μεταξύ προσώπου που υπόκειται σε φορολογία στη Δημοκρατία και προσώπου που υπόκειται σε φορολογία σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες διεξάγονται μέσω μίας ή περισσότερων χωρών με τέτοιο τρόπο που συνεπάγεται μείωση φόρου στη Δημοκρατία, ή στο άλλο κράτος μέλος, ή και στα δυο,

(δ) όταν η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία έχει λόγους να υποθέτει ότι υφίσταται μείωση φόρων λόγω εικονικής μεταφοράς κερδών εντός εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος, και

(ε) όταν η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, έπειτα από πληροφορίες που έχουν χορηγηθεί σ’ αυτήν από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, συλλέξει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό του φόρου στο άλλο κράτος μέλος ή στην αρμόδια αρχή τρίτου κράτους μέλους αν έχει την συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τις παρέσχε.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12, να επεκτείνει την παροχή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις άλλες από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο.

(3) Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία δύναται να γνωστοποιεί χωρίς προηγούμενη αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 πληροφορίες των οποίων έχει γνώση.

Εξαιρέσεις

6. Η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δυνάμει του παρόντος Νόμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες δεν έχει εξαντλήσει τις δικές της συνήθεις διαδικασίες για την εξασφάλιση των πληροφοριών, τις οποίες θα μπορούσε υπό τις περιστάσεις να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει τις αιτούμενες πληροφορίες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος,

(β) αν η νομοθεσία στη Δημοκρατία ή οι διοικητικές πρακτικές της αρμόδιας αρχής δεν της επιτρέπουν να διεξάγει έρευνες, να συλλέγει ή να κοινοποιεί τέτοιου είδους πληροφορίες,

(γ) αν η παροχή των αιτούμενων πληροφοριών από την αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία θα είχε ως συνέπεια την αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού μυστικού ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη,

(δ) αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες, δεν είναι σε θέση για λόγους πραγματικούς ή νομικούς να παρέχει στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας πληροφορίες του ιδίου είδους ή

(ε) αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες δεν αναλάβει την υποχρέωση να ακολουθήσει κανόνες εμπιστευτικότητας, αναφορικά με τις πληροφορίες που θα της παρασχεθούν από τη Δημοκρατία, που είναι τουλάχιστον το ίδιο αυστηροί με εκείνους που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Κοινοποίηση

7.-(1) Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής ενός άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, κοινοποιεί στον παραλήπτη , σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για την κοινοποίηση αντίστοιχων πράξεων ή αποφάσεων στη Δημοκρατία, όλες τις πράξεις και αποφάσεις που προέρχονται από τις διοικητικές αρχές του άλλου κράτους μέλους και αφορούν την εφαρμογή στο έδαφος του, της νομοθεσίας περί φορολογίας που καλύπτεται από την Οδηγία 77/799/ΕΟΚ και τον παρόντα Νόμο.

(2) Η αίτηση κοινοποίησης, περιλαμβάνει το αντικείμενο της πράξης ή της απόφασης προς κοινοποίηση και διευκρινίζει το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την εξακρίβωση της ταυτότητας του.

(3) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση κοινοποίησης για τη συνέχεια που δίδει στην αίτηση και ειδικότερα για την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη ή η απόφαση κοινοποιήθηκε στον παραλήπτη.

Ταυτόχρονοι έλεγχοι

8.-(1) Όταν η φορολογική κατάσταση ενός ή  περισσοτέρων υποκείμενων σε φορολογία προσώπων είναι κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος για τη Δημοκρατία και για ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη, τότε τα κράτη-μέλη μπορεί να συμφωνήσουν να διενεργούν ταυτόχρονους ελέγχους στο έδαφος τους, με στόχο την ανταλλαγή των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί, οποτεδήποτε οι έλεγχοι αυτοί φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικότεροι από τους ελέγχους που διενεργεί μεμονωμένα η Δημοκρατία ή ένα άλλο κράτος μέλος.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία -

(α) ορίζει κατά τρόπο ανεξάρτητο, τα υποκείμενα σε φορολογία πρόσωπα έναντι των οποίων προτίθεται να προτείνει τη διενέργεια ταυτόχρονου ελέγχου,

(β) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών για τις περιπτώσεις οι οποίες κατά την άποψη της θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ταυτόχρονων ελέγχων,

(γ) αιτιολογεί την επιλογή αυτή, όσο είναι δυνατόν, παρέχοντας τις πληροφορίες που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, και

(δ) προσδιορίζει τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να διενεργηθούν οι εν λόγω έλεγχοι.

(3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία  λάβει πρόταση ταυτόχρονου ελέγχου,   ενημερώνει την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών, κατά πόσο επιθυμεί να συμμετάσχει στους ταυτόχρονους ελέγχους ή τους ανακοινώνει την αιτιολογημένη άρνηση της για συμμετοχή.

(4) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ορίζει αντιπρόσωπο υπεύθυνο να κατευθύνει και να συντονίζει τον έλεγχο.

Κοινοποίηση

9.-(1) Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της αρμόδιας αρχής στη Δημοκρατία κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και του παρόντος Νόμου, τηρείται απόρρητη κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία.  Οι πληροφορίες αυτές -

(α) Δεν είναι προσιτές παρά μόνο στα πρόσωπα τα οποία μετέχουν άμεσα στον προσδιορισμό του φόρου ή στο διοικητικό έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου,

(β) δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο σε περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου, μόνο δε στα πρόσωπα που μετέχουν άμεσα στη διαδικασία αυτή· είναι όμως δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια ακροάσεων σε δικαστική διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες δεν αντιτίθεται σε αυτό, κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών,

(γ) σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές κατά άλλο τρόπο, αλλά μόνο, για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, για τον προσδιορισμό άλλων εισφορών, δασμών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ και το άρθρο 3 του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και Άλλα Μέτρα Νόμου του 2004.

Προθεσμία διαβίβασης των πληροφοριών

10. Η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία διαβιβάζει τις πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου το ταχύτερο δυνατό. Εάν η παροχή των πληροφοριών προσκρούει σε εμπόδια ή εάν η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία αρνηθεί να τις παράσχει, τότε ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητεί τις πληροφορίες, και αναφέρει τη φύση των εμποδίων ή τους λόγους της άρνησης της.

Συνεργασία εκπροσώπων της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους

11.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τη διαδικασία διαβουλεύσεων, που καθορίζεται στο άρθρο 12, με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά πληροφορίες, να επιτρέψει την παρουσία στη Δημοκρατία εκπροσώπων της φορολογικής αρχής του άλλου κράτους μέλους.

(2) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12.

Διαβουλεύσεις

12.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις, αν υπάρχει λόγος, στο πλαίσιο επιτροπής μεταξύ:

(α)Της αρμόδιας αρχής στην Δημοκρατία και της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, αιτήσει μιας εξ αυτών, στην περίπτωση διμερών θεμάτων,

(β)των αρμόδιων αρχών του συνόλου των κρατών μελών και της Επιτροπής, αιτήσει μιας των αρχών αυτών ή της Επιτροπής, όταν δεν πρόκειται αποκλειστικά για διμερή θέματα.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία επικοινωνεί απευθείας με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Ενημέρωση της Επιτροπής σε περιπτώσεις διευθέτησης διμερών θεμάτων

13. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ανακοινώνει στην Επιτροπή οποιαδήποτε διευθέτηση επιτυγχάνεται μεταξύ της αρμόδιας αρχής στη Δημοκρατία και της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους σε διμερή θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, πλην της ρυθμίσεως μεμονομένων περιπτώσεων.

Γνωστοποιήσεις

14. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατίας δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Σημείωση
13 του Ν.90(I)/2005Έναρξη ισχύος ορισμένων διατάξεων

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4(α) και 5 είναι η 1η Ιουλίου 2005.

Σημείωση
24 του Ν.205(Ι)/2012Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

Οι περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων, και των Φόρων Επί των Ασφαλίστρων Νόμου του 2004 και 2005, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.205(I)/2012]:

Νοείται ότι, η συνέχεια της νομοθεσίας δεν επηρεάζεται από την αντικατάσταση του καταργηθέντος Νόμου από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.205(I)/2012].

Σημείωση
25 του Ν.205(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του παρόντος Ν.205(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.205(I)/2012] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, εκτός από το άρθρο 7 το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.