Παροχή πληροφοριών κατόπιν αίτησης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία κατόπιν σχετικής αίτησης από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, κάθε πληροφορία που διαθέτει ή δύναται να εξασφαλίσει και που ενδέχεται να επιτρέψει στην αρχή αυτή τον ορθό προσδιορισμό των φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας στο άλλο κράτος μέλος καθώς και κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τον καθορισμό, στο άλλο κράτος μέλος, των φόρων επί των ασφαλίστρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης και σε περιπτώσεις όμοιων ή παρόμοιας φύσης φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας, οι οποίοι ισχύουν ή τυχόν θα επιβληθούν μεταγενέστερα είτε επιπλέον των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είτε σε αντικατάσταση τους.

(3) Για σκοπούς εξασφάλισης των αιτούμενων πληροφοριών και γνωστοποίηση τους στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται, εάν συντρέχει λόγος, να προβεί στις αναγκαίες έρευνες για να λάβει τις πληροφορίες αυτές.

(4)  Για τη λήψη των ζητούμενων πληροφοριών, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ενεργεί όπως θα ενεργούσε και για ίδιο λογαριασμό ή μετά από αίτηση άλλης αρχής της Δημοκρατίας.