Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του·

«αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους» σημαίνει την αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπως καθορίζεται στην Οδηγία 77/799/ΕΟΚ·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οδηγία 76/308/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976 για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«Οδηγία 77/799/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«φόροι επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας στη Δημοκρατία» σημαίνει το φόρο εισοδήματος όπως καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την φορολογία του εισοδήματος, την έκτακτη εισφορά για την άμυνα όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας, το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την φορολογία των κεφαλαιουχικών κερδών και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας όπως ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας·

«φόροι επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας σε άλλο κράτος μέλος» σημαίνει τους φόρους που επιβάλλονται επί του συνολικού εισοδήματος, επί της συνολικής περιουσίας ή επί στοιχείων του εισοδήματος ή της περιουσίας, περιλαμβανομένων των φόρων επί των κερδών που προέρχονται από την εκποίηση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, των φόρων επί του ποσού των ημερομισθίων που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις, καθώς και των φόρων επί της υπεραξίας, όπως καθορίζονται στην Οδηγία 77/799/ΕΟΚ.

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδουν η εκάστοτε ισχύουσα περί Φορολογίας του Εισοδήματος νομοθεσία, η εκάστοτε ισχύουσα περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας νομοθεσία, η εκάστοτε ισχύουσα περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών νομοθεσία και η εκάστοτε ισχύουσα περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νομοθεσία.