Κοινοποίηση

9.-(1) Κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση της αρμόδιας αρχής στη Δημοκρατία κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και του παρόντος Νόμου, τηρείται απόρρητη κατά τον ίδιο τρόπο που τηρούνται απόρρητες και οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία.  Οι πληροφορίες αυτές -

(α) Δεν είναι προσιτές παρά μόνο στα πρόσωπα τα οποία μετέχουν άμεσα στον προσδιορισμό του φόρου ή στο διοικητικό έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου,

(β) δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο σε περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου, μόνο δε στα πρόσωπα που μετέχουν άμεσα στη διαδικασία αυτή· είναι όμως δυνατό να αποκαλύπτονται οι πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια ακροάσεων σε δικαστική διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις, αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες δεν αντιτίθεται σε αυτό, κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών,

(γ) σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές κατά άλλο τρόπο, αλλά μόνο, για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, για τον προσδιορισμό άλλων εισφορών, δασμών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ και το άρθρο 3 του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και Άλλα Μέτρα Νόμου του 2004.