Ταυτόχρονοι έλεγχοι

8.-(1) Όταν η φορολογική κατάσταση ενός ή  περισσοτέρων υποκείμενων σε φορολογία προσώπων είναι κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος για τη Δημοκρατία και για ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη, τότε τα κράτη-μέλη μπορεί να συμφωνήσουν να διενεργούν ταυτόχρονους ελέγχους στο έδαφος τους, με στόχο την ανταλλαγή των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί, οποτεδήποτε οι έλεγχοι αυτοί φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικότεροι από τους ελέγχους που διενεργεί μεμονωμένα η Δημοκρατία ή ένα άλλο κράτος μέλος.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία -

(α) ορίζει κατά τρόπο ανεξάρτητο, τα υποκείμενα σε φορολογία πρόσωπα έναντι των οποίων προτίθεται να προτείνει τη διενέργεια ταυτόχρονου ελέγχου,

(β) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών για τις περιπτώσεις οι οποίες κατά την άποψη της θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ταυτόχρονων ελέγχων,

(γ) αιτιολογεί την επιλογή αυτή, όσο είναι δυνατόν, παρέχοντας τις πληροφορίες που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, και

(δ) προσδιορίζει τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να διενεργηθούν οι εν λόγω έλεγχοι.

(3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία  λάβει πρόταση ταυτόχρονου ελέγχου,   ενημερώνει την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών, κατά πόσο επιθυμεί να συμμετάσχει στους ταυτόχρονους ελέγχους ή τους ανακοινώνει την αιτιολογημένη άρνηση της για συμμετοχή.

(4) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ορίζει αντιπρόσωπο υπεύθυνο να κατευθύνει και να συντονίζει τον έλεγχο.