Κοινοποίηση

7.-(1) Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής ενός άλλου κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, κοινοποιεί στον παραλήπτη , σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για την κοινοποίηση αντίστοιχων πράξεων ή αποφάσεων στη Δημοκρατία, όλες τις πράξεις και αποφάσεις που προέρχονται από τις διοικητικές αρχές του άλλου κράτους μέλους και αφορούν την εφαρμογή στο έδαφος του, της νομοθεσίας περί φορολογίας που καλύπτεται από την Οδηγία 77/799/ΕΟΚ και τον παρόντα Νόμο.

(2) Η αίτηση κοινοποίησης, περιλαμβάνει το αντικείμενο της πράξης ή της απόφασης προς κοινοποίηση και διευκρινίζει το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την εξακρίβωση της ταυτότητας του.

(3) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση κοινοποίησης για τη συνέχεια που δίδει στην αίτηση και ειδικότερα για την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη ή η απόφαση κοινοποιήθηκε στον παραλήπτη.