Εξαιρέσεις

6. Η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δυνάμει του παρόντος Νόμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες δεν έχει εξαντλήσει τις δικές της συνήθεις διαδικασίες για την εξασφάλιση των πληροφοριών, τις οποίες θα μπορούσε υπό τις περιστάσεις να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει τις αιτούμενες πληροφορίες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος,

(β) αν η νομοθεσία στη Δημοκρατία ή οι διοικητικές πρακτικές της αρμόδιας αρχής δεν της επιτρέπουν να διεξάγει έρευνες, να συλλέγει ή να κοινοποιεί τέτοιου είδους πληροφορίες,

(γ) αν η παροχή των αιτούμενων πληροφοριών από την αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία θα είχε ως συνέπεια την αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού μυστικού ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη,

(δ) αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες, δεν είναι σε θέση για λόγους πραγματικούς ή νομικούς να παρέχει στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας πληροφορίες του ιδίου είδους ή

(ε) αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες δεν αναλάβει την υποχρέωση να ακολουθήσει κανόνες εμπιστευτικότητας, αναφορικά με τις πληροφορίες που θα της παρασχεθούν από τη Δημοκρατία, που είναι τουλάχιστον το ίδιο αυστηροί με εκείνους που ισχύουν στη Δημοκρατία.