Εξαιρέσεις

6.-(1) Η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δυνάμει του παρόντος Νόμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες δεν έχει εξαντλήσει τις δικές της συνήθεις διαδικασίες για την εξασφάλιση των πληροφοριών, τις οποίες θα μπορούσε υπό τις περιστάσεις να χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει τις αιτούμενες πληροφορίες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος,

(β)αν η νομοθεσία στην Δημοκρατία ή η διοικητική πρακτική της αρμόδιας αρχής στην Δημοκρατία δεν παρέχουν στην αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία την δυνατότητα να διεξάγει έρευνες, να συλλέγει ή να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που ζητά, δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, για τις ίδιες ανάγκες της αρμόδιας αρχής στην Δημοκρατία,

(γ)αν η παροχή των αιτούμενων πληροφοριών από την αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία θα είχε ως συνέπεια την αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού μυστικού ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή

(δ)αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά τις πληροφορίες, δεν είναι σε θέση για λόγους πραγματικούς ή νομικούς να παρέχει στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας πληροφορίες παρόμοιας φύσης.