Απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται από τα άλλα κράτη μέλη

7. Κάθε πληροφορία η οποία παρέχεται στην αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δυνάμει της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ θεωρείται απόρρητη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 έως 2002 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Φόρων Κατανάλωσης και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται κατ΄ άλλο τρόπο αλλά μόνο για σκοπούς φορολογικούς ή σκοπούς δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας που επισύρει την επιβολή κυρώσεων, όταν οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με τον προσδιορισμό ή έλεγχο του προσδιορισμού του φόρου:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, για τον προσδιορισμό άλλων εισφορών, δασμών και φόρων που καλύπτονται από το άρθρο 2 της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ.