Ενημέρωση της Επιτροπής σε περιπτώσεις διευθέτησης διμερών θεμάτων

13. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ανακοινώνει στην Επιτροπή οποιαδήποτε διευθέτηση επιτυγχάνεται μεταξύ της αρμόδιας αρχής στη Δημοκρατία και της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους σε διμερή θέματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, πλην της ρυθμίσεως μεμονομένων περιπτώσεων.