Ενημέρωση της Επιτροπής σε περιπτώσεις διευθέτησης διμερών θεμάτων

11. Η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία, υποχρεούται να ανακοινώνει στην Επιτροπή οποιαδήποτε διευθέτηση επιτυγχάνεται μεταξύ της αρμόδιας αρχής στην Δημοκρατία και της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους σε θέματα γενικής φύσης, που προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ.