Συνεργασία εκπροσώπων της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους

11.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τη διαδικασία διαβουλεύσεων, που καθορίζεται στο άρθρο 12, με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά πληροφορίες, να επιτρέψει την παρουσία στη Δημοκρατία εκπροσώπων της φορολογικής αρχής του άλλου κράτους μέλους.

(2) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12.