Συνεργασία εκπροσώπων της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους

9.-(1) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία δύναται, μετά από τη διαδικασία διαβουλεύσεων, που καθορίζεται στο άρθρο 10, με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητά πληροφορίες, να επιτρέψει την παρουσία στη Δημοκρατία εκπροσώπων της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους.

(2) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10.