Διαβουλεύσεις

10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις, αν υπάρχει λόγος, στο πλαίσιο επιτροπής μεταξύ:

(α)Της αρμόδιας αρχής στην Δημοκρατία και της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, αιτήσει μιας εξ αυτών, στην περίπτωση διμερών θεμάτων,

(β)των αρμόδιων αρχών του συνόλου των κρατών μελών και της Επιτροπής, αιτήσει μιας των αρχών αυτών ή της Επιτροπής, όταν δεν πρόκειται αποκλειστικά για διμερή θέματα.