Προθεσμία διαβίβασης των πληροφοριών

8. Η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία διαβιβάζει τις πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου το ταχύτερο δυνατό. Εάν η παροχή των πληροφοριών προσκρούει σε εμπόδια ή εάν η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία αρνηθεί να τις παράσχει, τότε ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ζητεί τις πληροφορίες, και αναφέρει τη φύση των εμποδίων ή τους λόγους της άρνησης της.