Αίτηση της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει, κάθε πληροφορία που ενδέχεται να επιτρέψει στην αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, τον ορθό προσδιορισμό των φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας στη Δημοκρατία καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τη βεβαίωση στη Δημοκρατία των ακόλουθων έμμεσων φόρων:

(α)Ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των ορυκτελαίων,

(β)ειδικών φόρων κατανάλωσης επί του οινοπνεύματος και των αλκοολούχων ποτών, και

(γ)ειδικών φόρων κατανάλωσης επί των βιομηχανοποιημένων καπνών.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επίσης και σε περιπτώσεις όμοιων ή παρόμοιας φύσης φόρων επί του εισοδήματος και επί της περιουσίας, οι οποίοι ισχύουν ή τυχόν θα επιβληθούν μεταγενέστερα είτε επιπλέον των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είτε σε αντικατάσταση τους.