Παροχή Πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση

5.-(1)Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, παρέχει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, χωρίς σχετική αίτηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 πληροφορίες, των οποίων έχει γνώση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Όταν η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία έχει λόγους να υποθέτει ότι στο άλλο κράτος μέλος υφίσταται διαφυγή φόρων,

(β)όταν ένα πρόσωπο απαλλάσσεται από τη φορολογία ή επιτυγχάνει μείωση φόρου στη Δημοκρατία και το γεγονός αυτό δημιουργεί αξίωση στο άλλο κράτος μέλος να φορολογήσει το πρόσωπο αυτό,

(γ)όταν εργασίες μεταξύ προσώπου που υπόκειται σε φορολογία στη Δημοκρατία και προσώπου που υπόκειται σε φορολογία σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω μίας ή περισσότερων χωρών με τέτοιο τρόπο που συνεπάγεται μείωση φόρου στη Δημοκρατία, ή στο άλλο κράτος μέλος, ή και στα δυο,

(δ)όταν η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία έχει λόγους να υποθέτει ότι υφίσταται μείωση φόρων λόγω εικονικής μεταφοράς κερδών εντός ομάδων επιχειρήσεων, και

(ε)όταν η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία, έπειτα από πληροφορίες που έχουν χορηγηθεί σ’ αυτήν από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, συλλέξει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό του φόρου στο άλλο κράτος μέλος.

(2) Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία δύναται, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10, να επεκτείνει την παροχή πληροφοριών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις άλλες από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο.

(3) Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αρμόδια αρχή στην Δημοκρατία δύναται να γνωστοποιεί χωρίς προηγούμενη αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 πληροφορίες των οποίων έχει γνώση.