Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(α) «Κανονισμός 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 911/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 2001, για την επέκταση του καταλόγου των προϊόντων που αναγράφονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου» (EE L 129 της 11.5.2001, σ. 3),

(β) «Κανονισμός 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά» (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 29), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον Κανονισμό 1239/2001/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για τη διόρθωση του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά» (EE L 171 της 26.6.2001, σ. 1),

(γ) «Κανονισμός 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών», (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 49) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον Κανονισμό 1933/2001 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2001, για μείωση, για την περίοδο εμπορίας 2001/02, των ποσών ενίσχυσης για τα μικρόκαρπα εσπεριδοειδή που αποστέλλονται στη μεταποίηση λόγω υπέρβασης του ορίου μεταποίησης σε ορισμένα κράτη μέλη» (EE L 262 της 2.10.2001, σ. 6), και

(δ) «Κανονισμός 1148/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (EE L 156 της 13.6.2001, σ. 9) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και με τον «Κανονισμό 2379/2001 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1148/2001 σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (EE L 321 της 6.12.2000, σ. 15),

(ε) «Κανονισμός 831/1997/ΕΚ, της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1997, για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα αβοκάτο» (EE L 119 της 8.5.1997, σ. 13), όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  μέχρι  και  τον Κανονισμό 46/2003/ΕΚ, της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωρο-κηπτευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(στ) «Κανονισμός 1677/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1998, για τροποποίηση του Κανονισμού 2454/93/ΕΟΚ για τον καθορισμό διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 2913/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» (EE L 212 της 30.7.1998, σ. 18-22),

(ζ) «Κανονισμός 963/1998/ΕΚ, της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1998, για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κουνουπίδια και τις αγκινάρες» (EE L 135, της 8.5.1998, σ. 18), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1466/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τις αγκινάρες και την τροποποίηση του Κανονισμού 963/98/ΕΚ» (EE L 210 της 20.8.2003, σ. 6)·

(η) «Κανονισμός 410/1990/ΕΚ, της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1990, για τον καθορισμό  των  κανόνων  ποιότητας  για  τα ακτινίδια» (EE L 043 της 17.2.1990, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ, της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(θ) «Κανονισμός 86/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα αχλάδια» (EE L 13 της 20.1.2004, σ. 19)·

(ι) «Κανονισμός 1168/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα δαμάσκηνα» (EE L 241 της 4.6.1999, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 537/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2004, για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών που αφορούν την αγορά νωπών οπωροκηπευτικών λόγω της προσχώρησης της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (EE L 86 της 24.3.2004, σ. 9)·

(ια) «Κανονισμός 1799/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα εσπεριδοειδή» (EE L 244 της 14.9.2001, σ. 12)·

(ιβ) «Κανονισμός 851/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2000, για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τα βερίκοκα» (ΕΕ L 103 της 28.4.2000, σ.22).

(ιγ) «Κανονισμός 1093/1997/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 1997 για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα πεπόνια και τα καρπούζια» (EE L 158  της 17.6.1997, σ. 21), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 007, της 11.1.2003, σ. 61)·

(ιδ) «Κανονισμός 175/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κοινά καρύδια με κέλυφος» (EE L 26 της 27.1.2001, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 80/2003/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2003 για την τροποποίηση του Κανονισμού 175/2001/ΕΚ όσον αφορά ορισμένα μείγματα μερικών ποικιλιών καρυδιών με κέλυφος επισήμως καθορισμένων από τη χώρα παραγωγής» (EE L 13, της 18.1.2003, σ. 5)·

(ιε) «Κανονισμός 730/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 1999, για καθορισμό του κανόνα εμπορίας που εφαρμόζεται στα καρότα» (EE L 093 της 08/04/1999, σ. 14-19), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 007 της 11/01/2003, σ. 61)·

(ιστ) «Κανονισμός 214/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κεράσια» (EE L 36 της 7.2.2004, σ. 6)·

(ιζ) «Κανονισμός 1757/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κολοκυθάκια και την τροποποίηση του Κανονισμού 1292/81/ΕΚ»  (EE L 252 της 4.10.2003, σ. 11)·

(ιη) «Κανονισμός 963/1998/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 1998 για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κουνουπίδια και τις αγκινάρες» (EE L 135 της 8.5.1998, σ. 18), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1466/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τις αγκινάρες και την τροποποίηση του Κανονισμού 963/98/ΕΚ» (EE L 210 της 20.8.2003, σ. 6)·

(ιθ) «Κανονισμός 1591/1987/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987 που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα» (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας    που   εφαρμόζονται   στα   νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(κ) «Κανονισμός 1508/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2001, καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα κρεμμύδια και την τροποποίηση του Κανονισμού 2213/83/ΕΟΚ» (EE L 200 της 25.7.2001, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1465/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003 τροποποίηση του Κανονισμού 1508/2001/ΕΚ για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα κρεμμύδια» (EE L 210 της 20.8.2003, σ. 4)·

(κα) «Κανονισμός 1591/87/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα» (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(κβ) «Κανονισμός 982/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2002, για καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα καλλιεργούμενα μανιτάρια» (EE L 150 της 8.6.2002, σ. 45), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωρο-κηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 007 της 11.1.2003, σ. 61)·

(κγ) «Κανονισμός 1543/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, καθορισμό της εμπορικής  προδιαγραφής  που εφαρμόζεται στα μαρούλια, στα κατσαρά αντίδια και στα πλατύφυλλα αντίδια» (EE L 203 της 28.7.2001, σ. 9), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωρο-κηπευτικά,  όσον  αφορά  τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(κδ) «Κανονισμός 1292/81/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 1981, περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τα πράσα, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια» (EE L 129 της 15.5.1981, σ. 38), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1757/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2003, τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κολοκυθάκια την τροποποίηση του Κανονισμού 1292/81/ΕΟΚ» (EE L 252 της 4.10.2003, σ. 11)·

(κε) «Κανονισμός 85/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα μήλα» (EE L 013 της 20.1.2004, σ. 3)·

(κστ) «Κανονισμός 2257/94/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες» (EE L 245 της 20.9.1994, σ. 6)·

(κζ) «Κανονισμός 2561/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα μπιζέλια, (EE L 310 της 4.12.1999,  σ. 7), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003. σ. 61)·

(κη) «Κανονισμός 790/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2000, σχετικά με τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις τομάτες» (EE L 95 της 15.4.2000, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(κθ) «Κανονισμός 1615/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, για καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα πεπόνια και για την τροποποίηση του «Κανονισμού  1093/97/ΕΚ» (EE L 214 της 8.8.2001, σ. 21)·

(λ) «Κανονισμός 1455/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις πιπεριές (γλυκιές)» (EE L 167 της 2.7.1999, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό  46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 007 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λα) «Κανονισμός 2396/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα πράσα» (EE L 325 της 8.12.2001, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λβ) «Κανονισμός 2213/83/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1983 που καθορίζει  τους  κανόνες   ποιότητας  για   τα κρεμμύδια και τα ραδίκια witloof» (EE L 213 της 4.8.1983, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λγ) «Κανονισμός 2335/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια» (EE L 281 της 4.11.1999, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 582/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση του Κανονισμού 2335/1999/ΕΚ για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια» (EE L 083 της 1.4.2003, σ. 37)·

(λδ) «Κανονισμός 1591/87/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα» (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36)·

(λε) «Κανονισμός 2288/97/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1997 για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα σκόρδα» (EE L 315 της 19.11.1997, σ. 03), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λστ) «Κανονισμός 2377/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα σπαράγγια» (EE L 287 της 10.11.1999, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λζ) «Κανονισμός 2789/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό   των   προδιαγραφών   εμπορίας που εφαρμόζονται για τα επιτραπέζια σταφύλια» (EE L 336 της 29.12.1999, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λη) «Κανονισμός 912/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαϊου 2001, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας για τα φασόλια» (EE L 129 της 11.5.2001, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό  46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(λθ) «Κανονισμός 1284/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα φουντούκια με κέλυφος» (EE L 187 της 16.7.2002, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(μ) «Κανονισμός 843/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2002, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στις φράουλες και την τροποποίηση του Κανονισμού 899/87/ΕΟΚ» (EE L 134  της 22.5.2002, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(μα) «Κανονισμός 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωρο-κηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61)·

(μβ) «Κανονισμός 47/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 64)·

(μγ) «Κανονισμός 48/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων που εφαρμόζονται στα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης» (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 65),»·

(μδ) «Κανονισμός 1019/2002/ΕK της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (ΕΕ L 155 της 5.7.2003, σ.27), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1176/2003/ΕΚ της 1ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (ΕΕ L 164 της 2.7.2003, σ.12)·

(με) «Κανονισμός 1764/86/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Μαϊου 1986, για τις απαιτήσεις της ελάχιστης ποιότητας με βάση την τομάτα που μπορούν να τύχουν ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 153 της 7.6.1986, σ.1), όπως   τροποποιήθηκε μέχρι   και  τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΚ της 22ας Μαϊου 2001,    για    την  τροποποίηση   των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9)·

(μστ) «Κανονισμός 2319/89/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2989, για τις απαιτήσεις ελάχιστης ποιότητας  για τα αχλάδια Williams και Rocha σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων που επωφελούνται του καθεστώτος ενίσχυσης    στην παραγωγή» (ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ. 51), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαϊου, 2001 για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μζ) «Κανονισμός 2320/89/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1989 για την πρόβλεψη των ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών για τα ροδάκινα σε σιρόπι, καθώς και για τα ροδάκινα σε φυσικό χυμό φρούτων για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ.54), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαϊου, 2001 για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα   προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μη) «Κανονισμός 464/1999/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1999, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής   του   Κανονισμού  αριθμ. 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς  της  ενίσχυσης   στα   ξερά δαμάσκηνα» (ΕΕ L 56 της 4.3.1999, σ.9).

(μθ) «Κανονισμός 1573/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ξερών σύκων που επωφελούνται του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 27).

(ν) «Κανονισμός 1621/1999/Εκ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που  προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ.21), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1880/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1621/99/ΕΚ για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που  προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 258 της 27.9.2001, σ.4).

(να) «Κανονισμός 1666/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά εμπορίας ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1880/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1621/99/ΕΚ για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που  προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 258 της 27.9.2001, σ.4).

(νβ) «Κανονισμός 1092/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ης Μαϊου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών» (ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ.6), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 350/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1092/2001/ΕΚ, όσον αφορά την περίοδο εμπορίας των λεμονιών που αποστέλλονται για μεταποίηση» (ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 20).

(νγ) «Κανονισμός 315/1968/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1968, για τους κανόνες ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων» (ΕΕ  L  71 της 21.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1733/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1984, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 315/68 περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους για παραγωγή ανθέων» (ΕΕ L 164 της 22.6.1984, σ. 1).

(νδ) Κανονισμός 316/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1968, για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα» (ΕΕ  L  71 της 21.3.1968, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 802/71/ΕΟΚ  της  Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1971, για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού 316/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα» (ΕΕ L 88 της 20.4.1971, σ. 8).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου, που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 5(1)(β), για τα προϊόντα, που καθορίζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος I·

«αδειούχο συσκευαστήριο» σημαίνει κάθε χώρο στον οποίο διεξάγεται η διαλογή, ταξινόμηση, μεταχείριση, συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση νωπών γεωργικών προϊόντων και για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια.

«ανάλυση» σημαίνει-

(α) Την ανάλυση που γίνεται για σκοπούς ελέγχου για τη διακρίβωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, νιτρικών ιόντων και βιοκτόνων στα νωπά γεωργικά προϊόντα, ή

(β) την ανάλυση που γίνεται για σκοπούς ελέγχου για τη διακρίβωση νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

«αναλυτής» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε ανάλυση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 4·

«γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα γεωργικών εργασιών που εκτίθενται στο Μέρος Α του Παραρτήματος I και περιλαμβάνει τα είδη τροφίμων ή ποτών που παρασκευάζονται ή παράγονται ολικά ή μερικά από οποιαδήποτε από τα προϊόντα αυτά.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διάταγμα» σημαίνει οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 24·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε χώρο, κτίριο, κομμάτι γης, μέσο μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο δεν έχει δοθεί ειδική άδεια για διαλογή, μεταχείριση, συσκευασία και σήμανση γεωργικών προϊόντων·

«εισαγωγέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εισάγει ή μεριμνά ή επιτρέπει να εισαχθούν γεωργικά προϊόντα από τρίτη χώρα·

«εισαγωγή» σημαίνει την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από τρίτη χώρα με σκοπό την πώλησή τους στη Δημοκρατία·

«έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών» σημαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και κάθε διοικητική διατύπωση που διενεργείται από Επιθεωρητή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα γεωργικά προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές ή τους κανόνες ποιότητας που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς·

«εμπόρευμα» σημαίνει την ποσότητα γεωργικών προϊόντων η οποία προορίζεται για πώληση από συγκεκριμένο έμπορο ή εισαγωγέα ή εξαγωγέα και η οποία κατά τη στιγμή του ελέγχου είναι παρούσα. Το εμπόρευμα αυτό μπορεί να αναγνωρίζεται με έγγραφο, να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα είδη γεωργικών προϊόντων και να αποτελείται από μια ή περισσότερες παρτίδες·

«εμπορία» σημαίνει την πώληση γεωργικών προϊόντων στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει την εισαγωγή και εξαγωγή τους από ή σε κράτος-μέλος και έμπορος ερμηνεύεται ανάλογα·

«εξαγωγέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εξάγει ή μεριμνά ή επιτρέπει να εξαχθούν γεωργικά προϊόντα σε τρίτη χώρα·

«εξαγωγή» σημαίνει την αποστολή γεωργικών προϊόντων από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα·

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου δυνάμει του άρθρου 17·

«Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων» [Διαγράφηκε]·

«Κανονισμοί» σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 23·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κοινοτικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα II·

«μέσο συσκευασίας» σημαίνει κάθε μέσο συσκευασίας στο οποίο τοποθετούνται ή συσκευάζονται γεωργικά προϊόντα προς μεταφορά ή διάθεση για πώληση·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο που ορίζεται στο άρθρο 5·

«νοθευμένα γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα τα οποία, είτε με είτε χωρίς οποιαδήποτε θεμιτή ενέργεια εκ μέρους του εμπόρου, πωλητή, εισαγωγέα ή εξαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν οποιαδήποτε ξένη ή περιττή ή υποδεέστερη ουσία, είτε επιβλαβή είτε όχι, πέρα από την ανώτατη ποσότητα του ξένου αυτού συστατικού ή ξένης ουσίας που καθορίζεται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«νοθεύω γεωργικά προϊόντα» σημαίνει παραποιώ, μειώνω ή αυξάνω τον εμφανή όγκο ή βάρος ή χειροτερεύω, μεταβάλλω, επηρεάζω δυσμενώς ή αποκρύπτω την ποιότητα γεωργικών προϊόντων με το συνδυασμό, ανάμιξη, ή προσθήκη με αυτά ή σε αυτά, ξένης, περιττής ή υποδεέστερης ουσίας, ύλης ή πράγματος, είτε επιβλαβούς είτε όχι, ή με την προσθήκη ύδατος, ή με τη χρήση τεχνητών μέσων, και περιλαμβάνει την αφαίρεση μέρους από γεωργικά προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται επιβλαβώς η φύση, η ουσία ή η ποιότητα αυτών·

«Νόμος» σημαίνει τον παρόντα Νόμο και οποιουσδήποτε κανονισμούς, διατάγματα, ή γραπτές ειδοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«νωπά γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στην Κατηγορία (i) του Παραρτήματος I·

«παρτίδα» σημαίνει την ποσότητα προϊόντος η οποία, κατά την στιγμή του ελέγχου, παρουσιάζεται ως έχουσα τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά την ταυτότητα του συσκευαστή ή του εμπόρου, του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα, την καταγωγή, τη φύση του προϊόντος, την ποιοτική κατηγορία, την ποικιλία ή τον εμπορικό τύπο (κατά περίπτωση), τον τύπο συσκευασίας και την εμφάνιση, τον όγκο (κατά περίπτωση)·

«περιττή ή υποδεέστερη ουσία» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, ύλη ή ξένο σώμα, το οποίο δυνατό να καθοριστεί ως τέτοιο·

«πώληση» σημαίνει τη λιανική ή τη χονδρική πώληση και περιλαμβάνει την έκθεση ή διάθεση προς πώληση·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«χυμός εσπεριδοειδών» σημαίνει τον χυμό των φρούτων που προέρχεται από καρπούς εσπεριδοειδών και η αναλογία τους υπερβαίνει το ποσοστό αναλογίας των άλλων νωπών φρούτων, λαχανικών ή άλλων γεωργικών προϊόντων που δύναται να υπάρχουν σε αυτό·

«χώρος επιθεώρησης» σημαίνει κάθε αδειούχο συσκευαστήριο, αποθήκη εμπόρου, αποθήκη εισαγωγέα, αποθήκη εξαγωγέα, αποθήκη τελωνείου, σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή άλλα σημεία καθορισμένα από τη Δημοκρατία ως σημεία επιθεώρησης και τα οποία ορίζονται από καιρό σε καιρό με γραπτή ειδοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν τυγχάνουν διαφορετικού καθορισμού σε αυτό θα έχουν την ίδια έννοια, που αποδίδεται σε αυτούς τους όρους από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.

Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία σε καταστήματα λιανικής πώλησης, σε χονδρικές και λαϊκές αγορές ή αποστέλλονται από ή σε κράτος-μέλος ή εισάγονται στη Δημοκρατία ή εξάγονται από τη Δημοκρατία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα που έχουν καθαρό βάρος μέχρι και δέκα κιλά, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται με τις αποσκευές του ατόμου ή ταχυδρομικώς, αλλά δεν προορίζονται για πώληση.

(3) Οι διατάξεις του Μέρους III δεν εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα-

(α) Όταν αυτά πωλούνται, παραδίδονται ή διατίθενται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από τον παραγωγό στον τόπο χονδρικής πώλησης·

(β) όταν αυτά διοχετεύονται από τον τόπο χονδρικής πώλησης στο σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας ή στο σταθμό αποθήκευσης·

(γ) όταν αυτά διατίθενται από τον παραγωγό στον καταναλωτή, για τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή, στον τόπο εκμετάλλευσης του παραγωγού·

(δ) όταν αυτά πωλούνται ή παραδίδονται από τον παραγωγό σε σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας ή σε σταθμό αποθήκευσης ή που διοχετεύονται από την εκμετάλλευση του παραγωγού προς τους σταθμούς αυτούς, ή

(ε) όταν αυτά διοχετεύονται από το σταθμό αποθήκευσης προς το σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας.

ΜΕΡΟΣ II ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρμόδια αρχή

4. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως αρμόδια αρχή.

Εξουσίες και καθήκοντα της αρμόδιας αρχής

5.—(1) Η αρμόδια αρχή έχει αρμοδιότητα και εξουσία να-

(α) Ορίζει με γραπτή ειδοποίηση τις προδιαγραφές λειτουργίας των αδειούχων συσκευαστηρίων·

(β) εξετάζει τις αιτήσεις και εκδίδει τις άδειες λειτουργίας συσκευαστηρίων και να ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία των αδειούχων συσκευαστηρίων·

(γ) τροποποιεί, ανακαλεί και αναστέλλει τις άδειες λειτουργίας των συσκευαστηρίων·

(δ) ελέγχει τα γεωργικά προϊόντα κατά την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τους·

(ε) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών·

(στ) τηρεί και ενημερώνει το μητρώο που περιέχει τους εμπόρους, εισαγωγείς και εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων που μετά από επιθεώρηση Επιθεωρητή διαπιστώθηκε ότι τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου·

(ζ) εξετάζει καταγγελίες για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, που υποβάλλονται από το κοινό και ακολούθως λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(η) εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για θέματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων·

(θ) εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον ή αρμοδιότητα της ανατεθεί από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εγκαθίδρυση της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

6. [Διαγράφηκε]
Συνεδρίες και απαρτία της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

7. [Διαγράφηκε]
Αμοιβή Προέδρου και μελών της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

8. [Διαγράφηκε]
Αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

9. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ III ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Έλεγχος γεωργικών προϊόντων που πωλούνται στη Δημοκρατία

10. Επιθεωρητής δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να διενεργεί έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας στα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Έλεγχος εισαγόμενων/εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων

11.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει ή εξάγει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα, ή βοηθά ή προωθεί την εισαγωγή ή εξαγωγή είτε άμεσα είτε έμμεσα, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από Επιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να διεξάγει εισαγωγή ή εξαγωγή γεωργικών προϊόντων οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς, τουλάχιστο δύο μέρες πριν, την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που περιέχονται στη γνωστοποίηση καθώς επίσης τον τόπο και την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου από τον Επιθεωρητή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς με το οποίο πρόκειται να μεταφέρει το προϊόν στο χώρο επιθεώρησης φθάσει νωρίτερα, ή είναι έτοιμο να φορτωθεί νωρίτερα από ότι αναμενόταν, ο Επιθεωρητής δύναται, κατά την κρίση του, να δεχτεί μια συντομότερη ειδοποίηση.

Έλεγχος γεωργικών προϊόντων σε ή από κράτη-μέλη

12.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν αποστέλλει ή μεριμνά ή επιτρέπει την αποστολή οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ή βοηθά ή προωθεί την αποστολή είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε κράτος-μέλος εκτός εάν τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Επιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να αποστείλει γεωργικά προϊόντα σε κράτος-μέλος οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς, τουλάχιστο δύο μέρες πριν, την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που περιέχονται στη γνωστοποίηση καθώς επίσης τον τόπο και την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου από τον Επιθεωρητή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς με το οποίο πρόκειται να μεταφέρει το προϊόν στο χώρο επιθεώρησης, φθάσει νωρίτερα, ή είναι έτοιμο να φορτωθεί νωρίτερα από ότι αναμενόταν, ο Επιθεωρητής δύναται, κατά τη κρίση του, να δεχτεί μια συντομότερη ειδοποίηση.

(3) Τα γεωργικά προϊόντα εισέρχονται ελεύθερα στη Δημοκρατία από άλλα κράτη-μέλη. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στα προϊόντα αυτά είναι τυχαίοι, δειγματοληπτικοί, με βάση πληροφορίες και την κρίση της αρμόδιας αρχής. Για τα προϊόντα αυτά ο έμπορος οφείλει να δίδει εγγράφως, τουλάχιστο δύο μέρες πριν την εισδοχή τους στη Δημοκρατία, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η διενέργεια ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17.

Διενέργεια ελέγχου των γεωργικών προϊόντων για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή σε κράτη-μέλη από Επιθεωρητές

13. Επιθεωρητής δύναται σε οποιοδήποτε χώρο επιθεώρησης να μεριμνά ώστε να ελέγχονται οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα και να αρνείται να τα εγκρίνει για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή σε κράτη-μέλη εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των Κοινοτικών Κανονισμών αναφορικά με τα προϊόντα αυτά.

Καθήκον για απομάκρυνση γεωργικών προϊόντων

14.—(1) Αν ο Επιθεωρητής αρνηθεί να εγκρίνει οποιαδήποτε ποσότητα γεωργικών προϊόντων για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή από ή σε κράτη- μέλη, δίδει αμέσως γραπτή ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπο του αναφέροντας τους λόγους άρνησης και ο ενδιαφερόμενος ή αντιπρόσωπος του οφείλει εντός περιόδου που καθορίζεται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να απομακρύνει την ποσότητα των προϊόντων από το χώρο επιθεώρησης και, επίσης, υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα που προέκυψαν από την αποθήκευση των προϊόντων μέχρι να απομακρυνθούν. Οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που δεν απομακρύνθηκαν κατά τον πιο πάνω τρόπο εντός τέτοιας περιόδου, δύνανται να καταστραφούν με δαπάνη του ενδιαφερομένου ή αντιπροσώπου του κατόπιν εξουσιοδότησης του Επιθεωρητή, ή δύνανται να διατεθούν με οποιοδήποτε τρόπο που η αρμόδια αρχή ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.

(2) Η Δημοκρατία δε φέρει καμιά ευθύνη για την καταστροφή ή απόρριψη γεωργικών προϊόντων που τίθενται σε πώληση στο έδαφος της κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απαγόρευση νοθείας γεωργικών προϊόντων

15.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν-

(α) Νοθεύει ή προκαλεί ή ανέχεται τη νόθευση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων

(β) εμπορεύεται, εκθέτει προς πώληση, ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλήσει ή εκθέσει προς πώληση, οποιαδήποτε νοθευμένα προϊόντα·

(γ) εξάγει, ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων

(δ) εν γνώσει του εισάγει, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

(2) Κατά την εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή ή κατά τη σύμβαση προς πώληση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ο έμπορος, εισαγωγέας, ή εξαγωγέας θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι νοθευμένα.

Εξουσία Επιθεωρητή να εξετάζει γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή

16.—(1) Ο Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή, εάν υποψιάζεται ότι τα γεωργικά αυτά προϊόντα έχουν νοθευθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Εάν με την εξέταση ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι τα γεωργικά προϊόντα έχουν νοθευθεί, δύναται να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα να αφαιρέσει από αυτά οποιαδήποτε ξένη, περιττή ή υποδεέστερη ουσία, και δύναται να θέσει τα γεωργικά προϊόντα αυτά υπό τη φύλαξη των Τελωνειακών Αρχών ή άλλης αρχής η οποία ορίζεται από την αρμόδια αρχή με απόφασή της.

(2) Εάν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτά τα γεωργικά προϊόντα παραλείψει ή αρνηθεί να αφαιρέσει την ξένη, περιττή, ή υποδεέστερη ουσία όταν κληθεί να το πράξει, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει δείγμα των γεωργικών προϊόντων για ανάλυση:

Νοείται ότι κανένα γεωργικό προϊόν από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα για ανάλυση βάσει του εδαφίου αυτού δεν εμπορεύεται, εισάγεται ή εξάγεται χωρίς την άδεια του Διευθυντή.

(3) Ο Διευθυντής δεν είναι υπόχρεος για καταβολή αποζημιώσεων για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προέβη σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Ενέργεια στην οποία προέβη ο Διευθυντής ή ο Επιθεωρητής δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη βάσει των διατάξεων του άρθρου 19.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρμοδιότητες Επιθεωρητών

17.—(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως Λειτουργό Επιθεώρησης Προϊόντων οποιοδήποτε Λειτουργό που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε αδειούχο συσκευαστήριο, χώρο, ή άλλη εγκατάσταση όπου έχει λόγο να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για ταξινόμηση, μεταχείριση, συσκευασία γεωργικών προϊόντων ή για την έκθεσή τους προς πώληση, διάθεσή τους προς πώληση, παράδοση ή διάθεση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή όπου βρίσκονται προϊόντα που προορίζονται για πώληση με σκοπό-

(α) Την επιθεώρηση του χώρου συσκευασίας, ταξινόμησης, μεταχείρισης γεωργικών προϊόντων

(β) την επιθεώρηση του χώρου που εκτίθενται ή κατέχονται γεωργικά προϊόντα προς πώληση·

(γ) τον έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων και άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να πάρει αντίγραφά τους·

(δ) τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας των γεωργικών προϊόντων όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

(ε) τη διενέργεια ελέγχου γεωργικών προϊόντων, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι έχουν νοθευθεί·

(στ) τη λήψη δειγμάτων

(ζ) την έκδοση των πιστοποιητικών ή άλλων εντύπων που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) την, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, κατάσχεση γεωργικών προϊόντων για τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι διαπράχθηκε παράβαση ή αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι αν δεν επιβληθούν τα διοικητικά πρόστιμα ή δεν ασκηθεί ποινική δίωξη αναφορικά με την παράβαση ή το αδίκημα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης των γεωργικών προϊόντων, τα γεωργικά προϊόντα επιστρέφονται. Σε περίπτωση δε, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους.

(3) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Επιθεωρητή για κατάσχεση γεωργικού προϊόντος δυνάμει της παραγράφου (η) του εδαφίου (2), δύναται να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τριάντα ημέρες, αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(4) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του με βάση τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Τα δείγματα που λαμβάνονται, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 16 και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αποστέλλονται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ήθελε οριστεί από την αρμόδια αρχή.

(6) Σε περίπτωση λήψης δείγματος από μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχουν νοθευθεί, ο Επιθεωρητής, κατά το χρόνο της λήψης του δείγματος αυτού, επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα από τα οποία λαμβάνεται το δείγμα, γραπτή ειδοποίηση με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των γεωργικών προϊόντων αυτών από το χώρο επιθεώρησης ενώ εκκρεμεί η εξέταση του δείγματος που λήφθηκε.

(7) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, για τα αποτελέσματα των αναλύσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2), μπορεί να ζητηθεί επανέλεγχος του δείγματος. Στον επανέλεγχο δύναται να παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα ή εκπρόσωπος του.

(8) Κατά την ακρόαση οποιασδήποτε κατηγορίας για αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου η προσαγωγή του πιστοποιητικού ανάλυσης του αναλυτή που εκδίδεται κατόπιν ανάλυσης που έγινε δυνάμει των εδαφίων (5) και (6) αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό, εκτός εάν το πρόσωπο που κατηγορείται ζητήσει όπως ο αναλυτής κληθεί ως μάρτυρας.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

18.—(1) Άνευ επηρεασμού της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να ανακαλεί ή αναστέλλει άδειες λειτουργίας συσκευαστηρίων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με-

(α) Τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11, του εδαφίου (2) του άρθρου 12, του εδαφίου (3) του άρθρου 12, του άρθρου 14 και του εδαφίου (6) του άρθρου 17· ή

(β) τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γραπτών Ειδοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, διάρκεια και βαρύτητα της παράβασης-

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, να βεβαιώσει με απόφασή του την παράβαση, και/ή·

(β) να δεσμεύσει το γεωργικό προϊόν, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν πληροί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου και να διατάξει όπως αυτό παραμείνει ή μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει, και/ή·

(γ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης μέχρι πεντακόσιες λίρες ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, και/ή·

(δ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι 100 λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της, και/ή·

(ε) να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου, εφ' όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης του ή διαπιστώνεται παράβαση των όρων λειτουργίας του όπως ορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση της αρμόδιας αρχής η οποία βεβαιώνει την παράβαση αφού δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη να προβεί σε γραπτές παραστάσεις οι οποίες πρέπει να προσκομιστούν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Αδικήματα

19. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) Εισάγει ή εξάγει ή βοηθά ή προωθεί την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 11·

(β) αποστέλλει ή μεριμνά ή επιτρέπει την αποστολή οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή βοηθά ή προωθεί την αποστολή είτε άμεσα είτε έμμεσα προς κράτος-μέλος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 12·

(γ) νοθεύει, προκαλεί ή ανέχεται τη νόθευση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ή εμπορεύεται, εκθέτει προς πώληση ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβεί σε τέτοια ενέργεια ή εξάγει, έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων ή εισάγει, διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 15·

(δ) να διαθέτει προς πώληση, ή πωλεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στη Δημοκρατία γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/καιτα ισχύοντα Διατάγματα, Κανονισμούς, Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές, και επιπρόσθετα, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση, δύναται να διατάξει την κατάσχεση των γεωργικών προϊόντων αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα, άνευ επηρεασμού της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει ή αναστείλει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου σε περίπτωση που ο καταδικασθείς είναι κάτοχος τέτοιας άδειας.

Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων κ.λ.π. νομικών προσώπων

20.—(1) Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) Όταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από Επιθεωρητή ο οποίος εγκρίνει, επιτρέπει την ταξινόμηση, ή επιτρέπει την κατάταξη προϊόντων, όχι καλή τη πίστει εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Άσκηση ποινικής δίωξης

21. Δεν ασκείται ποινική δίωξη δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρίς τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Αστική και ποινική ευθύνη

22. Η έκδοση άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου δε θίγει την αστική και ποινική ευθύνη του κατόχου της άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

23.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται από τον έμπορο, εισαγωγέα ή εξαγωγέα για την επιθεώρηση και επαναεπιθεώρηση για την ταξινόμηση, συσκευασία, κατάταξη ή σήμανση οποιωνδήποτε προϊόντων που προορίζονται για πώληση και τον τρόπο πληρωμής των τελών αυτών·

(β) τη ρύθμιση της ανέγερσης κτιρίων και της παροχής άδειας σε αυτά για την αποθήκευση, ταξινόμηση, συσκευασία και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τη διατήρηση των κτιρίων αυτών σε καθαρή και υγιεινή κατάσταση και τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται για την παροχή της εν λόγω άδειας·

(γ) το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρύνονται από οποιοδήποτε χώρο επιθεώρησης προϊόντα τα οποία δεν εγκρίθηκαν για αποστολή σε κράτη-μέλη εισαγωγή ή εξαγωγή·

(δ) τον τρόπο με τον οποίο ο Επιθεωρητής δύναται να σημαίνει τα μέσα συσκευασίας που εγκρίθηκαν για αποστολή σε κράτη-μέλη, εισαγωγή ή εξαγωγή ή τα οποία ο Επιθεωρητής αρνήθηκε να εγκρίνει για αποστολή σε κράτος-μέλος, εισαγωγή ή εξαγωγή·

(ε) τον έλεγχο των μεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται για τη συλλογή, μεταφορά, χειρισμό, ή φόρτωση των γεωργικών προϊόντων, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά και γενικά την προστασία των προϊόντων αυτών από ζημιά·

(στ) [Καταργήθηκε]·

(ζ) τον τρόπο διεξαγωγής ελέγχου, από τον Επιθεωρητή, των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία·

(η) την επιτρεπόμενη αναλογία των ξένων συστατικών ή ξένης ουσίας (αν υπάρχει) στα γεωργικά προϊόντα, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, εισαγωγή ή εμπορία, είτε αυτά είναι συντηρητικά είτε όχι·

(θ) τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

24.—(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), τα Διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατ' εξουσιοδότηση των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) για την τροποποίηση του Παραρτήματος του Νόμου ή/και την τροποποίηση των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα δίδεται η ειδοποίηση πρόθεσης αποστολής σε κράτη-μέλη, εισαγωγής ή εξαγωγής, οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων·

(δ) την κατάσταση των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή και τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα αυτά θα ταξινομούνται, συσκευάζονται, κατατάσσονται και σημαίνονται·

(ε) το μέγεθος, την περιγραφή, την ποιότητα και τα υλικά των μέσων συσκευασίας στα οποία συσκευάζονται γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εμπορία ή εξαγωγή, και τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέσα συσκευασίας θα σημαίνονται·

(στ) τον τύπο ειδοποίησης και οποιωνδήποτε άλλων εντύπων, όπως πιστοποιητικών και δηλώσεων που δυνατόν να απαιτηθούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έκδοσης γραπτών ειδοποιήσεων

25. O Υπουργός με γραπτές ειδοποιήσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται-

(α) Εάν ικανοποιηθεί ότι απαιτείται οποιαδήποτε ειδική συσκευασία, ταξινόμηση, μεταχείριση ή σήμανση του γεωργικού προϊόντος για οποιαδήποτε αγορά εκτός της Δημοκρατίας, να δίνει οδηγίες ώστε η συσκευασία, η ταξινόμηση, η μεταχείριση ή η σήμανση τέτοιου προϊόντος να μεταβληθεί ή τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς αυτής·

(β) να καθορίζει τις ημερομηνίες, για οποιοδήποτε εποχιακό προϊόν κρίνει απαραίτητο σε κάθε ημερολογιακό έτος, για την έναρξη της εκκοπής ή συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων αυτών·

(γ) να καθορίζει τις ημερομηνίες, σε κάθε ημερολογιακό έτος, πριν από τις οποίες απαγορεύεται η εμπορία, εξαγωγή ή εισαγωγή οποιασδήποτε αποστολής οποιουδήποτε εποχιακού γεωργικού προϊόντος·

(δ) να απαγορεύει την αποστολή εκτός της Δημοκρατίας νωπών γεωργικών προϊόντων, για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, εάν κατά την κρίση του επιβάλλεται η απαγόρευση αυτή·

(ε) να ορίζει τη μέθοδο συλλογής και μεταφοράς των νωπών γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για πώληση·

(στ) να απαγορεύει για μια καθορισμένη χρονική περίοδο την πώληση εκτός της Δημοκρατίας οποιουδήποτε προϊόντος που παράγεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή επαρχία της Δημοκρατίας για φυτοϋγειονομικούς ή άλλους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εν λόγω απαγόρευση·

(ζ) να δηλώνει ότι για οποιοδήποτε γεωργικό προϊόν που προορίζεται για αποστολή σε κράτη-μέλη ή εξαγωγή σε οποιαδήποτε χώρα που αναφέρεται στη δημοσίευση ή ειδική ειδοποίηση, πρέπει να επιθεωρείται, πριν τη συγκομιδή, στον τόπο παραγωγής από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό-

(η) να επιτρέπει την εμπορία, εξαγωγή ή εισαγωγή για ειδικό σκοπό ή σε ειδικές περιστάσεις μιας αποστολής οποιουδήποτε προϊόντος που δε συνάδει με τον παρόντα Νόμο, κάτω από τέτοιους περιορισμούς και όρους, όπως ήθελε επιβάλει σε κάθε περίπτωση·

(θ) να ορίζει το ελάχιστο βάρος, τα ελάχιστα μεγέθη και το βαθμό ωριμότητας οποιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων

(ι) τους χώρους επιθεώρησης και τις προδιαγραφές λειτουργίας των αδειούχων συσκευαστηρίων.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.—(1) O περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος καταργείται.

(2) O περί Γεωργικών Προϊόντων (Εξαγωγή) Νόμος καταργείται.

(3) Κανονισμοί, Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει των νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) εξακολουθούν να ισχύουν στην έκταση που δεν αντίκεινται, στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως πράξεις γενόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εξήντα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 2)

ΜΕΡΟΣ Α


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

 

(ι) Νωπά γεωργικά προϊόντα-

Νωπά λαχανικά
Νωπά φρούτα
Νωπά αρωματικά φυτά
Νωπά φυλλώματα

(ιι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(ιιι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(ιν) [Διαγράφηκε]

(ν) Ξηροί καρποί-

Αμύγδαλα
Καρύδια
Χαλεπιανά
Φουντούκια
Και άλλοι ξηροί καρποί

(νι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(νιι) Χαρούπια και προϊόντα τους-

Χαρούπια και προϊόντα και υποπροϊόντα χαρουπιών

(νιιι) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

(ιx) [Διαγράφηκε με Κ.Δ.Π. 187/2018]

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Νωπά Λαχανικά
Νωπά Φρούτα
Νωπά Αρωματικά Φυτά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II


Παράρτημα ΙΙ

(Άρθρο 2)

Κοινοτικοί Κανονισμοί


(α) Κανονισμός 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 1), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(β) Κανονισμός 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 29), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(γ) Κανονισμός 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών, (EE L 297 της 21.11.1996, σ. 49), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(δ) Κανονισμός 1148/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (EE L 156 της 13.6.2001, σ. 9), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(ε) Κανονισμός 831/1997/ΕΚ, της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1997, για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα αβοκάτο (EE L 119 της 8.5.1997, σ. 13), όπως  αυτός  τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(στ) Κανονισμός 1677/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1998, για τροποποίηση του Κανονισμού 2454/93/ΕΟΚ για τον καθορισμό διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού 2913/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (EE L 212 της 30.7.1998, σ. 18-22), όπως αυτός τροποποιείται  ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(ζ) Κανονισμός 963/1998/ΕΚ, της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 1998, για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κουνουπίδια και τις αγκινάρες (EE L 135, της 8.5.1998, σ. 18), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(η) Κανονισμός 410/1990/ΕΚ, της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1990, για τον καθορισμό  των  κανόνων  ποιότητας  για  τα ακτινίδια (EE L 043 της 17.2.1990, σ. 22), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(θ) Κανονισμός 86/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα αχλάδια (EE L 13 της 20.1.2004, σ. 19), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ι) Κανονισμός 851/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2000, για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τα βερίκοκα (EE L 103 της 28.4.2000, σ.22), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

(ια) Κανονισμός 1168/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα δαμάσκηνα (EE L 241 της 4.6.1999, σ. 5), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιβ) Κανονισμός 1799/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2001, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα εσπεριδοειδή (EE L 244 της 14.9.2001, σ. 12) όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιγ) Κανονισμός 1093/1997/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 1997 για τον καθορισμό των προτύπων εμπορίας που εφαρμόζονται για τα πεπόνια και τα καρπούζια (EE L 158  της 17.6.1997, σ. 21), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιδ) Κανονισμός 175/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2001, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κοινά καρύδια με κέλυφος (EE L 26 της 27.1.2001, σ. 24), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιε) Κανονισμός 730/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 1999, για καθορισμό του κανόνα εμπορίας που εφαρμόζεται στα καρότα (EE L 093 της 08/04/1999, σ. 14-19), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιστ) Κανονισμός 214/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας για τα κεράσια (EE L 36 της 7.2.2004, σ. 6), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιζ) Κανονισμός 1757/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κολοκυθάκια και την τροποποίηση του Κανονισμού 1292/81/ΕΚ  (EE L 252 της 4.10.2003, σ. 11), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(ιη) Κανονισμός 963/1998/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 1998 για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα κουνουπίδια και τις αγκινάρες (EE L 135 της 8.5.1998, σ. 18), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(ιθ) Κανονισμός 1591/1987/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987 που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κ) Κανονισμός 1508/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2001, καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα κρεμμύδια και την τροποποίηση του Κανονισμού 2213/83/ΕΟΚ (EE L 200 της 25.7.2001, σ. 14), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κα) Κανονισμός 1591/87/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κβ) Κανονισμός 982/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2002, για καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα καλλιεργούμενα μανιτάρια (EE L 150 της 8.6.2002, σ. 45), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κγ) Κανονισμός 1543/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, καθορισμό της εμπορικής  προδιαγραφής  που εφαρμόζεται στα μαρούλια, στα κατσαρά αντίδια και στα πλατύφυλλα αντίδια (EE L 203 της 28.7.2001, σ. 9), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(κδ) Κανονισμός 1292/81/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 1981, περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τα πράσα, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια (EE L 129 της 15.5.1981, σ. 38), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κε) Κανονισμός 85/2004/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2004, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα μήλα (EE L 013 της 20.1.2004, σ. 3), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κστ) Κανονισμός 2257/94/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1994 για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες (EE L 245 της 20.9.1994, σ. 6), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κζ) Κανονισμός 2561/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα μπιζέλια, (EE L 310 της 4.12.1999,  σ. 7), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κη) Κανονισμός 790/2000/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2000, σχετικά με τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις τομάτες (EE L 95 της 15.4.2000, σ. 24), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(κθ) Κανονισμός 1615/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, για καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα πεπόνια και για την τροποποίηση του Κανονισμού  1093/97/ΕΚ (EE L 214 της 8.8.2001, σ. 21), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λ) Κανονισμός 1455/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό του κανόνα εμπορίας για τις πιπεριές (γλυκιές) (EE L 167 της 2.7.1999, σ. 22), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λα) Κανονισμός 2396/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα πράσα (EE L 325 της 8.12.2001, σ. 11), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λβ) Κανονισμός 2213/83/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1983 που καθορίζει  τους  κανόνες   ποιότητας  για   τα κρεμμύδια και τα ραδίκια witloof (EE L 213 της 4.8.1983, σ. 13), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λγ) Κανονισμός 2335/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια (EE L 281 της 4.11.1999, σ. 11), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λδ) Κανονισμός 1591/87/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 1987, που καθορίζει ποιοτικούς κανόνες για τα σφικτά λάχανα, τα λάχανα Βρυξελλών, τα σέλινα με ραβδώσεις, τα σπανάκια και τα δαμάσκηνα (EE L 146 της 6.6.1987, σ. 36), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λε) Κανονισμός 2288/97/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1997 για καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα σκόρδα (EE L 315 της 19.11.1997, σ. 03), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λστ) Κανονισμός 2377/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα σπαράγγια (EE L 287 της 10.11.1999, σ. 6), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(λζ) Κανονισμός 2789/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό   των   προδιαγραφών   εμπορίας που εφαρμόζονται για τα επιτραπέζια σταφύλια (EE L 336 της 29.12.1999, σ. 13), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(λη) Κανονισμός 912/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαϊου 2001, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας για τα φασόλια (EE L 129 της 11.5.2001, σ. 4), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(θ) Κανονισμός 1284/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής που εφαρμόζεται στα φουντούκια με κέλυφος (EE L 187 της 16.7.2002, σ. 14), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτεֹ

(μ) Κανονισμός 843/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2002, για τον καθορισμό των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στις φράουλες και την τροποποίηση του Κανονισμού 899/87/ΕΟΚ (EE L 134  της 22.5.2002, σ. 24), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(μα) Κανονισμός 46/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 61), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(μβ) Κανονισμός 47/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2200/96/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 64), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε·

(μγ) Κανονισμός 48/2003/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων που εφαρμόζονται στα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης (EE L 7 της 11.1.2003, σ. 65), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

(μδ) «Κανονισμός 1019/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (ΕΕ L 155 της 5.7.2003, σ.27), όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε.

(με) «Κανονισμός 1764/86/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Μαϊου 1986, για τις απαιτήσεις της ελάχιστης ποιότητας με βάση την τομάτα που μπορούν να τύχουν ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 153 της 7.6.1986, σ.1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και   τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΚ της 22ας Μαϊου 2001, για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μστ) «Κανονισμός 2319/89/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2989, για τις απαιτήσεις ελάχιστης ποιότητας για τα αχλάδια Williams και Rocha σε σιρόπι ή/και σε φυσικό χυμό φρούτων που επωφελούνται του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ.51), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας  Μαϊου, 2001 για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ  και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μζ) «Κανονισμός 2320/89/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1989 για την πρόβλεψη των ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών για τα ροδάκινα σε σιρόπι, καθώς και για τα ροδάκινα σε φυσικό χυμό φρούτων για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ.54), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 996/2001/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαϊου, 2001 για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθμ. 1764/86/ΕΟΚ, αριθμ. 2319/89/ΕΟΚ και αριθμ. 2320/90/ΕΟΚ όσον αφορά τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα με  βάση την  τομάτα, τα αχλάδια και τα ροδάκινα, στο πλαίσιο του καθεστώτος της ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ.9).

(μη) «Κανονισμός 464/1999/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1999, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του   Κανονισμού  αριθμ. 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς  της  ενίσχυσης   στα   ξερά δαμάσκηνα» (ΕΕ L 56 της 4.3.1999, σ.9).

(μθ) «Κανονισμός 1573/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου  όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ξερών σύκων που επωφελούνται του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή» (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 27).

(ν) «Κανονισμός 1621/1999/Εκ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που   προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ.21), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1880/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, για την   τροποποίηση του Κανονισμού 1621/99/ΕΚ για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 258 της 27.9.2001, σ.4).

(να) «Κανονισμός 1666/1999/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά εμπορίας ορισμένων  ποικιλιών  σταφίδων» (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1880/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1621/99/ΕΚ για   τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού 2201/96/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ενίσχυση για την καλλιέργεια σταφυλιών που  προορίζονται για την παραγωγή ορισμένων ποικιλιών σταφίδων» (ΕΕ L 258 της 27.9.2001, σ.4).

(νβ) «Κανονισμός 1092/2001/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ης Μαϊου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 2202/96/ΕΚ του Συμβουλίου περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών» (ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ.6), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 350/2002/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης  Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του Κανονισμού 1092/2001/ΕΚ, όσον αφορά την περίοδο εμπορίας των λεμονιών που αποστέλλονται για μεταποίηση» (ΕΕ L 55 της 26.2.2002, σ. 20).

(νγ) «Κανονισμός 315/1968/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1968, για τους κανόνες ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων» (ΕΕ  L  71 της 21.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 1733/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1984, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 315/68 περί καθορισμού των κανόνων ποιότητας για τους   βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους για παραγωγή ανθέων» (ΕΕ L 164 της 22.6.1984, σ. 1).

(νδ) Κανονισμός 316/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1968, για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα» (ΕΕ  L  71 της 21.3.1968, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον «Κανονισμό 802/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1971, για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού 316/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των κανόνων ποιότητας για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα» (ΕΕ L 88 της 20.4.1971, σ. 8).

Σημείωση
28 του Ν.147(I)/2003Καταργήσεις και επιφυλάξεις

28.-(1) Οι περί Προλήψεως και Καταπολεμήσεως των Φυτικών Ασθενειών και Εχθρών Νόμοι του 1893 μέχρι 1993 καθώς και οι πρόνοιες του άρθρου 23 του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 2002 που αφορούν την έκδοση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού, καθώς και οι συναφείς δυνάμει του άρθρου αυτού εκδοθέντες κανονισμοί που αφορούν τη διεξαγωγή φυτοϋγειονομικού ελέγχου και την έκδοση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού.

(2) Κανονισμοί, Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει των Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στην έκταση που δεν αντίκεινται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Σημείωση
29 του Ν.147(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.147(I)/2003

29.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.147(I)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.147(I)/2003] τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -

(α) Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5.

(β) η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 9.

(γ) το άρθρο 13.

(δ) το άρθρο 14.

(ε) το εδάφιο (6) του άρθρου 15.

(στ) το άρθρο 18.

Σημείωση
9 του Ν.140(I)/2004Μεταβατική διάταξη

Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 2002, εξακολουθούν να ισχύουν ως πράξεις γενόμενες δυνάμει των περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμων του 2002 και 2004, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.