Έλεγχος εισαγόμενων/εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων

11.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει ή εξάγει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα, ή βοηθά ή προωθεί την εισαγωγή ή εξαγωγή είτε άμεσα είτε έμμεσα, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από Επιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να διεξάγει εισαγωγή ή εξαγωγή γεωργικών προϊόντων οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς, τουλάχιστο δύο μέρες πριν, την πρόθεσή του αυτή στην αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση που καθορίζεται με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που περιέχονται στη γνωστοποίηση καθώς επίσης τον τόπο και την περίοδο πραγματοποίησης του ελέγχου από τον Επιθεωρητή:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέσο μεταφοράς με το οποίο πρόκειται να μεταφέρει το προϊόν στο χώρο επιθεώρησης φθάσει νωρίτερα, ή είναι έτοιμο να φορτωθεί νωρίτερα από ότι αναμενόταν, ο Επιθεωρητής δύναται, κατά την κρίση του, να δεχτεί μια συντομότερη ειδοποίηση.