Έλεγχος γεωργικών προϊόντων που πωλούνται στη Δημοκρατία

10. Επιθεωρητής δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να διενεργεί έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας στα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.