Απαγόρευση νοθείας γεωργικών προϊόντων

15.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν-

(α) Νοθεύει ή προκαλεί ή ανέχεται τη νόθευση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων

(β) εμπορεύεται, εκθέτει προς πώληση, ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλήσει ή εκθέσει προς πώληση, οποιαδήποτε νοθευμένα προϊόντα·

(γ) εξάγει, ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων

(δ) εν γνώσει του εισάγει, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

(2) Κατά την εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή ή κατά τη σύμβαση προς πώληση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ο έμπορος, εισαγωγέας, ή εξαγωγέας θεωρείται ότι εγγυάται ότι τα γεωργικά προϊόντα δεν είναι νοθευμένα.