Καθήκον για απομάκρυνση γεωργικών προϊόντων

14.—(1) Αν ο Επιθεωρητής αρνηθεί να εγκρίνει οποιαδήποτε ποσότητα γεωργικών προϊόντων για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή από ή σε κράτη- μέλη, δίδει αμέσως γραπτή ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπο του αναφέροντας τους λόγους άρνησης και ο ενδιαφερόμενος ή αντιπρόσωπος του οφείλει εντός περιόδου που καθορίζεται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να απομακρύνει την ποσότητα των προϊόντων από το χώρο επιθεώρησης και, επίσης, υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα που προέκυψαν από την αποθήκευση των προϊόντων μέχρι να απομακρυνθούν. Οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που δεν απομακρύνθηκαν κατά τον πιο πάνω τρόπο εντός τέτοιας περιόδου, δύνανται να καταστραφούν με δαπάνη του ενδιαφερομένου ή αντιπροσώπου του κατόπιν εξουσιοδότησης του Επιθεωρητή, ή δύνανται να διατεθούν με οποιοδήποτε τρόπο που η αρμόδια αρχή ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.

(2) Η Δημοκρατία δε φέρει καμιά ευθύνη για την καταστροφή ή απόρριψη γεωργικών προϊόντων που τίθενται σε πώληση στο έδαφος της κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.