Διενέργεια ελέγχου των γεωργικών προϊόντων για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή σε κράτη-μέλη από Επιθεωρητές

13. Επιθεωρητής δύναται σε οποιοδήποτε χώρο επιθεώρησης να μεριμνά ώστε να ελέγχονται οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα και να αρνείται να τα εγκρίνει για εισαγωγή, εξαγωγή ή αποστολή σε κράτη-μέλη εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των Κοινοτικών Κανονισμών αναφορικά με τα προϊόντα αυτά.