Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

27. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εξήντα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.