Καταργήσεις και επιφυλάξεις

26.—(1) O περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος καταργείται.

(2) O περί Γεωργικών Προϊόντων (Εξαγωγή) Νόμος καταργείται.

(3) Κανονισμοί, Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει των νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) εξακολουθούν να ισχύουν στην έκταση που δεν αντίκεινται, στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως πράξεις γενόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.