Εξουσία έκδοσης γραπτών ειδοποιήσεων

25. O Υπουργός με γραπτές ειδοποιήσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται-

(α) Εάν ικανοποιηθεί ότι απαιτείται οποιαδήποτε ειδική συσκευασία, ταξινόμηση, μεταχείριση ή σήμανση του γεωργικού προϊόντος για οποιαδήποτε αγορά εκτός της Δημοκρατίας, να δίνει οδηγίες ώστε η συσκευασία, η ταξινόμηση, η μεταχείριση ή η σήμανση τέτοιου προϊόντος να μεταβληθεί ή τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς αυτής·

(β) να καθορίζει τις ημερομηνίες, για οποιοδήποτε εποχιακό προϊόν κρίνει απαραίτητο σε κάθε ημερολογιακό έτος, για την έναρξη της εκκοπής ή συγκομιδής των γεωργικών προϊόντων αυτών·

(γ) να καθορίζει τις ημερομηνίες, σε κάθε ημερολογιακό έτος, πριν από τις οποίες απαγορεύεται η εμπορία, εξαγωγή ή εισαγωγή οποιασδήποτε αποστολής οποιουδήποτε εποχιακού γεωργικού προϊόντος·

(δ) να απαγορεύει την αποστολή εκτός της Δημοκρατίας νωπών γεωργικών προϊόντων, για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, εάν κατά την κρίση του επιβάλλεται η απαγόρευση αυτή·

(ε) να ορίζει τη μέθοδο συλλογής και μεταφοράς των νωπών γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για πώληση·

(στ) να απαγορεύει για μια καθορισμένη χρονική περίοδο την πώληση εκτός της Δημοκρατίας οποιουδήποτε προϊόντος που παράγεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή επαρχία της Δημοκρατίας για φυτοϋγειονομικούς ή άλλους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εν λόγω απαγόρευση·

(ζ) να δηλώνει ότι για οποιοδήποτε γεωργικό προϊόν που προορίζεται για αποστολή σε κράτη-μέλη ή εξαγωγή σε οποιαδήποτε χώρα που αναφέρεται στη δημοσίευση ή ειδική ειδοποίηση, πρέπει να επιθεωρείται, πριν τη συγκομιδή, στον τόπο παραγωγής από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό-

(η) να επιτρέπει την εμπορία, εξαγωγή ή εισαγωγή για ειδικό σκοπό ή σε ειδικές περιστάσεις μιας αποστολής οποιουδήποτε προϊόντος που δε συνάδει με τον παρόντα Νόμο, κάτω από τέτοιους περιορισμούς και όρους, όπως ήθελε επιβάλει σε κάθε περίπτωση·

(θ) να ορίζει το ελάχιστο βάρος, τα ελάχιστα μεγέθη και το βαθμό ωριμότητας οποιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων

(ι) τους χώρους επιθεώρησης και τις προδιαγραφές λειτουργίας των αδειούχων συσκευαστηρίων.