Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων

24.—(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), τα Διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατ' εξουσιοδότηση των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) για την τροποποίηση του Παραρτήματος του Νόμου ή/και την τροποποίηση των Παραρτημάτων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(γ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα δίδεται η ειδοποίηση πρόθεσης αποστολής σε κράτη-μέλη, εισαγωγής ή εξαγωγής, οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων·

(δ) την κατάσταση των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή και τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα αυτά θα ταξινομούνται, συσκευάζονται, κατατάσσονται και σημαίνονται·

(ε) το μέγεθος, την περιγραφή, την ποιότητα και τα υλικά των μέσων συσκευασίας στα οποία συσκευάζονται γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για εμπορία ή εξαγωγή, και τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέσα συσκευασίας θα σημαίνονται·

(στ) τον τύπο ειδοποίησης και οποιωνδήποτε άλλων εντύπων, όπως πιστοποιητικών και δηλώσεων που δυνατόν να απαιτηθούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.