Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

23.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται από τον έμπορο, εισαγωγέα ή εξαγωγέα για την επιθεώρηση και επαναεπιθεώρηση για την ταξινόμηση, συσκευασία, κατάταξη ή σήμανση οποιωνδήποτε προϊόντων που προορίζονται για πώληση και τον τρόπο πληρωμής των τελών αυτών·

(β) τη ρύθμιση της ανέγερσης κτιρίων και της παροχής άδειας σε αυτά για την αποθήκευση, ταξινόμηση, συσκευασία και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τη διατήρηση των κτιρίων αυτών σε καθαρή και υγιεινή κατάσταση και τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται για την παροχή της εν λόγω άδειας·

(γ) το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα απομακρύνονται από οποιοδήποτε χώρο επιθεώρησης προϊόντα τα οποία δεν εγκρίθηκαν για αποστολή σε κράτη-μέλη εισαγωγή ή εξαγωγή·

(δ) τον τρόπο με τον οποίο ο Επιθεωρητής δύναται να σημαίνει τα μέσα συσκευασίας που εγκρίθηκαν για αποστολή σε κράτη-μέλη, εισαγωγή ή εξαγωγή ή τα οποία ο Επιθεωρητής αρνήθηκε να εγκρίνει για αποστολή σε κράτος-μέλος, εισαγωγή ή εξαγωγή·

(ε) τον έλεγχο των μεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται για τη συλλογή, μεταφορά, χειρισμό, ή φόρτωση των γεωργικών προϊόντων, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από πρόσωπα που ασχολούνται με αυτά και γενικά την προστασία των προϊόντων αυτών από ζημιά·

(στ) [Καταργήθηκε]·

(ζ) τον τρόπο διεξαγωγής ελέγχου, από τον Επιθεωρητή, των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία·

(η) την επιτρεπόμενη αναλογία των ξένων συστατικών ή ξένης ουσίας (αν υπάρχει) στα γεωργικά προϊόντα, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, εισαγωγή ή εμπορία, είτε αυτά είναι συντηρητικά είτε όχι·

(θ) τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών.