Αστική και ποινική ευθύνη

22. Η έκδοση άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου δε θίγει την αστική και ποινική ευθύνη του κατόχου της άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου.