Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου, που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 5(1)(β), για τα προϊόντα, που καθορίζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος I·

«αδειούχο συσκευαστήριο» σημαίνει κάθε χώρο στον οποίο διεξάγεται η διαλογή, ταξινόμηση, μεταχείριση, συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση νωπών γεωργικών προϊόντων και για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια.

«ανάλυση» σημαίνει-

(α) Την ανάλυση που γίνεται για σκοπούς ελέγχου για τη διακρίβωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, νιτρικών ιόντων και βιοκτόνων στα νωπά γεωργικά προϊόντα, ή

(β) την ανάλυση που γίνεται για σκοπούς ελέγχου για τη διακρίβωση νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

«αναλυτής» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε ανάλυση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 4·

«γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα γεωργικών εργασιών που εκτίθενται στο Μέρος Α του Παραρτήματος I και περιλαμβάνει τα είδη τροφίμων ή ποτών που παρασκευάζονται ή παράγονται ολικά ή μερικά από οποιαδήποτε από τα προϊόντα αυτά.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διάταγμα» σημαίνει οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 24·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«εγκατάσταση» σημαίνει κάθε χώρο, κτίριο, κομμάτι γης, μέσο μεταφοράς ή οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο δεν έχει δοθεί ειδική άδεια για διαλογή, μεταχείριση, συσκευασία και σήμανση γεωργικών προϊόντων·

«εισαγωγέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εισάγει ή μεριμνά ή επιτρέπει να εισαχθούν γεωργικά προϊόντα από τρίτη χώρα·

«εισαγωγή» σημαίνει την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από τρίτη χώρα με σκοπό την πώλησή τους στη Δημοκρατία·

«έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών» σημαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και κάθε διοικητική διατύπωση που διενεργείται από Επιθεωρητή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα γεωργικά προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές ή τους κανόνες ποιότητας που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς·

«εμπόρευμα» σημαίνει την ποσότητα γεωργικών προϊόντων η οποία προορίζεται για πώληση από συγκεκριμένο έμπορο ή εισαγωγέα ή εξαγωγέα και η οποία κατά τη στιγμή του ελέγχου είναι παρούσα. Το εμπόρευμα αυτό μπορεί να αναγνωρίζεται με έγγραφο, να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα είδη γεωργικών προϊόντων και να αποτελείται από μια ή περισσότερες παρτίδες·

«εμπορία» σημαίνει την πώληση γεωργικών προϊόντων στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει την εισαγωγή και εξαγωγή τους από ή σε κράτος-μέλος και έμπορος ερμηνεύεται ανάλογα·

«εξαγωγέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο εξάγει ή μεριμνά ή επιτρέπει να εξαχθούν γεωργικά προϊόντα σε τρίτη χώρα·

«εξαγωγή» σημαίνει την αποστολή γεωργικών προϊόντων από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα·

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως Επιθεωρητής για να ασκεί καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου δυνάμει του άρθρου 17·

«Επιτροπή Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων» [Διαγράφηκε]·

«Κανονισμοί» σημαίνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 23·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κοινοτικοί Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα II·

«μέσο συσκευασίας» σημαίνει κάθε μέσο συσκευασίας στο οποίο τοποθετούνται ή συσκευάζονται γεωργικά προϊόντα προς μεταφορά ή διάθεση για πώληση·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο που ορίζεται στο άρθρο 5·

«νοθευμένα γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα τα οποία, είτε με είτε χωρίς οποιαδήποτε θεμιτή ενέργεια εκ μέρους του εμπόρου, πωλητή, εισαγωγέα ή εξαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, περιέχουν οποιαδήποτε ξένη ή περιττή ή υποδεέστερη ουσία, είτε επιβλαβή είτε όχι, πέρα από την ανώτατη ποσότητα του ξένου αυτού συστατικού ή ξένης ουσίας που καθορίζεται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«νοθεύω γεωργικά προϊόντα» σημαίνει παραποιώ, μειώνω ή αυξάνω τον εμφανή όγκο ή βάρος ή χειροτερεύω, μεταβάλλω, επηρεάζω δυσμενώς ή αποκρύπτω την ποιότητα γεωργικών προϊόντων με το συνδυασμό, ανάμιξη, ή προσθήκη με αυτά ή σε αυτά, ξένης, περιττής ή υποδεέστερης ουσίας, ύλης ή πράγματος, είτε επιβλαβούς είτε όχι, ή με την προσθήκη ύδατος, ή με τη χρήση τεχνητών μέσων, και περιλαμβάνει την αφαίρεση μέρους από γεωργικά προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται επιβλαβώς η φύση, η ουσία ή η ποιότητα αυτών·

«Νόμος» σημαίνει τον παρόντα Νόμο και οποιουσδήποτε κανονισμούς, διατάγματα, ή γραπτές ειδοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

«νωπά γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στην Κατηγορία (i) του Παραρτήματος I·

«παρτίδα» σημαίνει την ποσότητα προϊόντος η οποία, κατά την στιγμή του ελέγχου, παρουσιάζεται ως έχουσα τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά την ταυτότητα του συσκευαστή ή του εμπόρου, του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα, την καταγωγή, τη φύση του προϊόντος, την ποιοτική κατηγορία, την ποικιλία ή τον εμπορικό τύπο (κατά περίπτωση), τον τύπο συσκευασίας και την εμφάνιση, τον όγκο (κατά περίπτωση)·

«περιττή ή υποδεέστερη ουσία» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, ύλη ή ξένο σώμα, το οποίο δυνατό να καθοριστεί ως τέτοιο·

«πώληση» σημαίνει τη λιανική ή τη χονδρική πώληση και περιλαμβάνει την έκθεση ή διάθεση προς πώληση·

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα που δεν αποτελεί κράτος-μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«χυμός εσπεριδοειδών» σημαίνει τον χυμό των φρούτων που προέρχεται από καρπούς εσπεριδοειδών και η αναλογία τους υπερβαίνει το ποσοστό αναλογίας των άλλων νωπών φρούτων, λαχανικών ή άλλων γεωργικών προϊόντων που δύναται να υπάρχουν σε αυτό·

«χώρος επιθεώρησης» σημαίνει κάθε αδειούχο συσκευαστήριο, αποθήκη εμπόρου, αποθήκη εισαγωγέα, αποθήκη εξαγωγέα, αποθήκη τελωνείου, σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή άλλα σημεία καθορισμένα από τη Δημοκρατία ως σημεία επιθεώρησης και τα οποία ορίζονται από καιρό σε καιρό με γραπτή ειδοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι δεν τυγχάνουν διαφορετικού καθορισμού σε αυτό θα έχουν την ίδια έννοια, που αποδίδεται σε αυτούς τους όρους από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.