Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα που πωλούνται στη Δημοκρατία σε καταστήματα λιανικής πώλησης, σε χονδρικές και λαϊκές αγορές ή αποστέλλονται από ή σε κράτος-μέλος ή εισάγονται στη Δημοκρατία ή εξάγονται από τη Δημοκρατία.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα που έχουν καθαρό βάρος μέχρι και δέκα κιλά, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται με τις αποσκευές του ατόμου ή ταχυδρομικώς, αλλά δεν προορίζονται για πώληση.

(3) Οι διατάξεις του Μέρους III δεν εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα-

(α) Όταν αυτά πωλούνται, παραδίδονται ή διατίθενται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από τον παραγωγό στον τόπο χονδρικής πώλησης·

(β) όταν αυτά διοχετεύονται από τον τόπο χονδρικής πώλησης στο σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας ή στο σταθμό αποθήκευσης·

(γ) όταν αυτά διατίθενται από τον παραγωγό στον καταναλωτή, για τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή, στον τόπο εκμετάλλευσης του παραγωγού·

(δ) όταν αυτά πωλούνται ή παραδίδονται από τον παραγωγό σε σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας ή σε σταθμό αποθήκευσης ή που διοχετεύονται από την εκμετάλλευση του παραγωγού προς τους σταθμούς αυτούς, ή

(ε) όταν αυτά διοχετεύονται από το σταθμό αποθήκευσης προς το σταθμό προετοιμασίας και συσκευασίας.