Αρμόδια αρχή

4. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως αρμόδια αρχή.