Αρμοδιότητες Επιθεωρητών

17.—(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως Λειτουργό Επιθεώρησης Προϊόντων οποιοδήποτε Λειτουργό που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει εξουσία σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε αδειούχο συσκευαστήριο, χώρο, ή άλλη εγκατάσταση όπου έχει λόγο να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για ταξινόμηση, μεταχείριση, συσκευασία γεωργικών προϊόντων ή για την έκθεσή τους προς πώληση, διάθεσή τους προς πώληση, παράδοση ή διάθεση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή όπου βρίσκονται προϊόντα που προορίζονται για πώληση με σκοπό-

(α) Την επιθεώρηση του χώρου συσκευασίας, ταξινόμησης, μεταχείρισης γεωργικών προϊόντων

(β) την επιθεώρηση του χώρου που εκτίθενται ή κατέχονται γεωργικά προϊόντα προς πώληση·

(γ) τον έλεγχο βιβλίων ή εγγράφων και άλλων στοιχείων που αφορούν την τήρηση κανόνων σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να πάρει αντίγραφά τους·

(δ) τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας των γεωργικών προϊόντων όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

(ε) τη διενέργεια ελέγχου γεωργικών προϊόντων, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι έχουν νοθευθεί·

(στ) τη λήψη δειγμάτων

(ζ) την έκδοση των πιστοποιητικών ή άλλων εντύπων που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) την, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, κατάσχεση γεωργικών προϊόντων για τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι διαπράχθηκε παράβαση ή αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου και τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι αν δεν επιβληθούν τα διοικητικά πρόστιμα ή δεν ασκηθεί ποινική δίωξη αναφορικά με την παράβαση ή το αδίκημα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης των γεωργικών προϊόντων, τα γεωργικά προϊόντα επιστρέφονται. Σε περίπτωση δε, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους.

(3) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Επιθεωρητή για κατάσχεση γεωργικού προϊόντος δυνάμει της παραγράφου (η) του εδαφίου (2), δύναται να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τριάντα ημέρες, αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του στον προσφεύγοντα.

(4) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του με βάση τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Τα δείγματα που λαμβάνονται, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 16 και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αποστέλλονται για ανάλυση στο Γενικό Χημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ήθελε οριστεί από την αρμόδια αρχή.

(6) Σε περίπτωση λήψης δείγματος από μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχουν νοθευθεί, ο Επιθεωρητής, κατά το χρόνο της λήψης του δείγματος αυτού, επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα από τα οποία λαμβάνεται το δείγμα, γραπτή ειδοποίηση με την οποία απαγορεύεται η μετακίνηση των γεωργικών προϊόντων αυτών από το χώρο επιθεώρησης ενώ εκκρεμεί η εξέταση του δείγματος που λήφθηκε.

(7) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, για τα αποτελέσματα των αναλύσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2), μπορεί να ζητηθεί επανέλεγχος του δείγματος. Στον επανέλεγχο δύναται να παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα γεωργικά προϊόντα ή εκπρόσωπος του.

(8) Κατά την ακρόαση οποιασδήποτε κατηγορίας για αδίκημα βάσει του παρόντος Νόμου η προσαγωγή του πιστοποιητικού ανάλυσης του αναλυτή που εκδίδεται κατόπιν ανάλυσης που έγινε δυνάμει των εδαφίων (5) και (6) αποτελεί επαρκή μαρτυρία των γεγονότων που εκτίθενται σε αυτό, εκτός εάν το πρόσωπο που κατηγορείται ζητήσει όπως ο αναλυτής κληθεί ως μάρτυρας.