Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

18.—(1) Άνευ επηρεασμού της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να ανακαλεί ή αναστέλλει άδειες λειτουργίας συσκευαστηρίων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσο πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με-

(α) Τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11, του εδαφίου (2) του άρθρου 12, του εδαφίου (3) του άρθρου 12, του άρθρου 14 και του εδαφίου (6) του άρθρου 17· ή

(β) τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γραπτών Ειδοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και οποιωνδήποτε Κοινοτικών Κανονισμών.

(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, η αρμόδια αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, διάρκεια και βαρύτητα της παράβασης-

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, να βεβαιώσει με απόφασή του την παράβαση, και/ή·

(β) να δεσμεύσει το γεωργικό προϊόν, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν πληροί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου και να διατάξει όπως αυτό παραμείνει ή μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει, και/ή·

(γ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης μέχρι πεντακόσιες λίρες ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, και/ή·

(δ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι 100 λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της, και/ή·

(ε) να ανακαλέσει ή να αναστείλει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου, εφ' όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης του ή διαπιστώνεται παράβαση των όρων λειτουργίας του όπως ορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση της αρμόδιας αρχής η οποία βεβαιώνει την παράβαση αφού δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη να προβεί σε γραπτές παραστάσεις οι οποίες πρέπει να προσκομιστούν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των 75 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκήθηκε προσφυγή μετά την έκδοση μη ακυρωτικής δικαστικής απόφασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή διοικητικών προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.