Αδικήματα

19. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) Εισάγει ή εξάγει ή βοηθά ή προωθεί την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 11·

(β) αποστέλλει ή μεριμνά ή επιτρέπει την αποστολή οποιουδήποτε γεωργικού προϊόντος ή βοηθά ή προωθεί την αποστολή είτε άμεσα είτε έμμεσα προς κράτος-μέλος κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 12·

(γ) νοθεύει, προκαλεί ή ανέχεται τη νόθευση οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων ή εμπορεύεται, εκθέτει προς πώληση ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβεί σε τέτοια ενέργεια ή εξάγει, έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων ή εισάγει, διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή οποιωνδήποτε γεωργικών προϊόντων κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 15·

(δ) να διαθέτει προς πώληση, ή πωλεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στη Δημοκρατία γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/καιτα ισχύοντα Διατάγματα, Κανονισμούς, Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές, και επιπρόσθετα, το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση, δύναται να διατάξει την κατάσχεση των γεωργικών προϊόντων αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα, άνευ επηρεασμού της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει ή αναστείλει την άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου σε περίπτωση που ο καταδικασθείς είναι κάτοχος τέτοιας άδειας.