Αμοιβή Προέδρου και μελών της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων

8. [Διαγράφηκε]