ΜΕΡΟΣ X ΜΕΡΟΣ IX
Αποφάσεις της Επιτροπής

119.—(1) Η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς κάθε απόφασή της, με την οποία απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων, με την οποία ανακαλεί άδεια λειτουργίας και κάθε άλλη δυσμενή απόφαση που λαμβάνει σχετικά με τις δραστηριότητες ενός οργανισμού επενδύσεων και να τις ανακοινώνει στον αιτούντα.

(2) Ως απόρριψη της αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων λογίζεται η άπρακτη πάροδος περιόδου τριών μηνών από την υποβολή της αιτήσεως που περιλαμβάνει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής έναντι ενός οργανισμού επενδύσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας

120.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε σε έναν οργανισμό επενδύσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προς χορήγηση της άδειας δεν ικανοποιείται πλέον·

(β) όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή

(γ) όταν η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων ή ένας από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως παραβεί οποιαδήποτε κατά νόμο υποχρέωσή του ή κατά την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών του προβεί σε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

(2) Πριν εκδώσει την απόφασή της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλιστεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς εκκαθάριση του οργανισμού μέσω δικαστηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Παραστάσεις κατά της ανάκλησης της άδειας

121.—(1) Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων, η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεση της προς τούτο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων, το Θεματοφύλακα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να παραθέτει τους λόγους που κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120, δικαιολογούν την απόφασή της και να επισημάνει τα δικαιώματα που τους παρέχονται δυνάμει του επόμενου εδαφίου.

(2) Το πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιήθηκε έγγραφο κατά τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας είκοσι και μιας ημερών από της κοινοποιήσεως του εγγράφου να προβεί σε γραπτές και εφόσον το επιθυμεί προφορικές παραστάσεις προς την Επιτροπή.

(3) Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τις παραστάσεις αυτές, πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής της προς ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.

Δημοσίευση ανάκλησης άδειας

122. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση οδηγιών από την Επιτροπή

123.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων οποτεδήποτε κρίνει ότι συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση από τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 120.

(2) Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων—

(α) Την αναστολή της έκδοσης ή της εξαγοράς ή και των δύο μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ή μετοχών ή ορισμένης κατηγορίας μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων για το καθορισμένο στην οδηγία διάστημα·

(β) την υποβολή αιτήσεως προς διάλυση και εκκαθάριση του οργανισμού από το Δικαστήριο·

(γ) την εκούσια ή την υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων

(δ) τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνει αναγκαίο προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4) η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων δεν επηρεάζει την ισχύ προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της Επιτροπής που τελούσε σε ισχύ κατά την ανάκληση.

(4) Σε περίπτωση που εκδίδεται δικαστικό διάταγμα εκκαθάρισης του οργανισμού επενδύσεων, κάθε προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία της Επιτροπής παύει να ισχύει.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία, αν κρίνει την ανάκληση ή την τροποποίηση δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις. Η Επιτροπή ενεργεί προς ανάκληση ή τροποποίηση της οδηγίας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα.

Κοινοποίηση και δημοσίευση οδηγιών

124.—(1) Οι οδηγίες που εκδίδει η Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123, κοινοποιούνται εγγράφως στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στην Εταιρεία Επενδύσεων και το Θεματοφύλακα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά τον αυτό τρόπο κοινοποιείται και δημοσιεύεται κάθε απόφαση της Επιτροπής προς ανάκληση ή τροποποίηση προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της.

Αίτηση στο δικαστήριο

125.—(1) Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή έχει εξουσία προς έκδοση οδηγιών δυνάμει του άρθρου 123, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή γνωστοποιεί εγγράφως την υποβολή της αιτήσεως προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και μεριμνά ώστε το γεγονός να περιέλθει σε γνώση των μεριδιούχων.

(3) Το διάταγμα του Δικαστηρίου επί της αιτήσεως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ανακοινώσεις στην Επιτροπή

126.—(1) Σε περίπτωση που ανακοινώνονται στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχειρίσεως προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Επενδύσεων προτάσεις της προς έγκριση—

(α) Τροποποίησης του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων

(β) σημαντικής αλλαγής στο ενημερωτικό δελτίο·

(γ) αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης του οργανισμού-

(δ) εκκαθάρισης άλλως πως ή μέσω δικαστηρίου-

(ε) αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα, το διορισμό νέου, τη μείωση ή την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου-

(στ) αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως· ή

(ζ) οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που κατά τον παρόντα Νόμο απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής,

η Επιτροπή οφείλει να γνωστοποιεί την απόφασή της μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την ανακοίνωση της προτάσεως. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η πρόταση λογίζεται εγκριθείσα.

(4) Δεν εγκρίνεται οποιαδήποτε πρόταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον τυχόν αποδοχή της θα προσέκρουε στις διατάξεις του παρόντος Νόμου που καθορίζουν τις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.

Ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή από ελεγκτές

127.—(1) Ελεγκτής που ελέγχει τις εκθέσεις οργανισμού επενδύσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108, έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που αφορά τον οργανισμό επενδύσεως, το οποίο περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων που δυνατό—

(α) Να συνιστά ουσιώδη παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου, του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε Απόφασης της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· ή

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία του οργανισμού επενδύσεων· ή

(γ) οδηγήσει στην άρνησή του να πιστοποιήσει τις εκθέσεις ή να εκφράσει επιφυλάξεις σ' αυτές.

(2) Ο εν λόγω ελεγκτής έχει την ίδια υποχρέωση όσον αφορά οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 108 σχετικά με επιχείρηση που συνδέεται στενά με οργανισμό επενδύσεων ως αποτέλεσμα σχέσης ελέγχου.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «σχέση ελέγχου» σημαίνει τη σχέση μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή παρόμοια σχέση μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχειρήσεως. Θυγατρική επιχείρηση θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται ως θυγατρική επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής εκείνων των επιχειρήσεων.

(3) Η καλή τη πίστει ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δε συνιστά παράβαση οποιουδήποτε επαγγελματικού απόρρητου που επιβάλλεται δυνάμει σύμβασης ή Νόμου, Κανονισμών ή Αποφάσεων της Επιτροπής και ο εν λόγω ελεγκτής που προβαίνει στην ανακοίνωση αυτή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη.

Ανάθεση ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές

128.—(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να αναθέτει σε εγκεκριμένους ελεγκτές την άσκηση ελέγχου των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των Εταιρειών Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα ως προς τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων.

(2) Οι Εταιρείες Διαχειρίσεως, οι Εταιρείες Επενδύσεων και οι Θεματοφύλακες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των εντεταλμένων ελεγκτών όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση του ανωτέρω ελέγχου.

Υποβολή δημοσιεύσεων στην Επιτροπή

129.—(1) Όλες οι δημοσιεύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, των Εταιρειών Διαχειρίσεως και των Εταιρειών Επενδύσεων, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται το ταχύτερο στην Επιτροπή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλει, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, αν από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

Εξουσία Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών και επιβολή διοικητικού προστίμου

130.—(1) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παρών Νόμος και να απευθύνει σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς κάθε πρόσωπο που ευλόγως εικάζεται ότι είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες.

(2) Στο αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται επακριβώς οι αιτούμενες πληροφορίες, οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του παρόντος Νόμου, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την ως άνω υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών.

(3) Πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής έχει υποχρέωση προς έγκαιρη πλήρη και επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εκτός εάν με την παροχή της πληροφορίας θίγεται οποιοδήποτε τραπεζικό ή επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο προστατευόμενο από νόμο.

(4) Σε περίπτωση—

(α) Παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία· ή

(β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών πληροφοριών,

η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης έχει εξουσία επιβολής προστίμου ύψους εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από είκοσι μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες.

(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η «υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών» περιλαμβάνει και την υποχρέωση προς προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων εις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

131.—(1) Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων και προς τούτο—

(α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα επαγγελματικά έγγραφα καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου που ευλόγως εικάζεται πως κατέχει στοιχεία δυνάμενα να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνά της·

(β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω·

(γ) να εισέρχεται σε γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.

Διαδικασία εισόδου και έρευνας, επιβολή διοικητικού προστίμου

132.—(1) Οι κατά το άρθρο 131 έρευνες διενεργούνται κατ' εντολή της Επιτροπής ύστερα από προειδοποίηση ή σε εξαιρετικές και επείγουσες, ειδικά αιτιολογημένες στην εντολή περιπτώσεις, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή.

(2) Η εντολή της Επιτροπής είναι γραπτή και καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας, ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη πάνω στην οποία στηρίζεται η εξουσία αυτή της Επιτροπής και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή να συμμορφωθεί προς την εντολή.

(3) Το πρόσωπο, στο οποίο διενεργείται η έρευνα, δύναται να συμβουλευθεί το συνήγορο του κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όμως αυτού δε συνιστά νομική προϋπόθεση για το έγκυρο της έρευνας.

(4) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου παρά μόνον κατόπιν δικαστικού εντάλματος.

(5) Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης έχει εξουσία να του επιβάλλει πρόστιμο ύψους εκατό μέχρι δύο χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που αυτό εκ προθέσεως επιδεικνύει ελλιπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα ή σε περίπτωση άρνησής του να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για έρευνα.

(6) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο ύψους είκοσι μέχρι πεντακόσιων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης για κάθε ημέρα παράλειψης αυτού να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για διενέργεια έρευνας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(7) Οι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής είναι εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα.

Διοικητικές κυρώσεις

133.—(1) Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και/ή των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στο Θεματοφύλακα ή στην Εταιρεία Επενδύσεων διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι και πενήντα χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σε άλλους αξιωματούχους των Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή των Εταιρειών Επενδύσεων που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις Αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου

134.—(1) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου λογίζεται στα έσοδα της Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του, η Δημοκρατία λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή του και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.