ΜΕΡΟΣ IX ΜΕΡΟΣ IX
Διάθεση μεριδίων αλλοδαπού οργανισμού επενδύσεων στη Δημοκρατία

115.—(1) Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9, που έχει την έδρα του σε Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, δύναται να διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που δεν εμπίπτουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την πιο πάνω Κοινοτική Οδηγία.

(2) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου—

(α) Δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία υποκείμενος στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας που αφορούν στη διαφήμιση·

(β) υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 117.

Προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία

116.—(1) Οργανισμός ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του προηγούμενου 115 και προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή, υποβάλλοντας συγχρόνως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της έδρας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ,

(β) τον Κανονισμό του προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων,

(γ) το ενημερωτικό δελτίο,

(δ) την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του,

(ε) πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

(2) Ένας οργανισμός ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 115, δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δύο μήνες μετά την κοινοποίηση των πιο πάνω δικαιολογητικών, εκτός αν η Επιτροπή διαπιστώσει με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της που θα λάβει και θα κοινοποιήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας.

(3) Η διάθεση μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος της EE που δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτο κράτος, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, βάσει διαδικασίας που καθορίζει αυτή, με ειδική προς τούτο Απόφασή της. Στην απόφασή της αυτή εξειδικεύονται τα στοιχεία που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει τη διάθεση των μεριδίων ή μετοχών σε οποιοδήποτε όρο κρίνει σκόπιμο κατά περίπτωση.

Δημοσίευση πληροφοριών.

117.—(1) Οργανισμός ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115 που διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο Κράτος της έδρας του και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο Κράτος αυτό.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο οργανισμός αυτός δύναται να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως «εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο» που χρησιμοποιεί στο Κράτος που έχει την έδρα του. Αν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

Διάθεση μεριδίων οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ με έδρα τη Δημοκρατία στην αλλοδαπή

118. Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9 με έδρα στη Δημοκρατία που επιθυμεί να διαθέτει τα μερίδιά του στην αλλοδαπή, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή και να ζητήσει βεβαίωση ανάλογη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 115.