ΜΕΡΟΣ VIII ΜΕΡΟΣ VIII
Σύναψη δανείων

111.—(1) Δεν επιτρέπεται να δανείζονται—

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επιτρέπεται εν τούτοις στον οργανισμό επενδύσεων να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης («back to back»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου να συνάπτουν προσωρινά, μέχρι τριών μηνών, δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατόν (10%) των στοιχείων ενεργητικού προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων ή της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, εφόσον κρίνεται ασύμφορη η πώληση κινητών αξιών:

Νοείται ότι προς εξασφάλιση των δανείων αυτών δύναται να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) των στοιχείων του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια αυτά και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) δε δύνανται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) του ενεργητικού της.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, μέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) των ίδιων κεφαλαίων της για την απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

(5) Δάνεια αντιστήριξης («back to back») κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοούνται όσα συνάπτονται σε συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον οργανισμό επενδύσεων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με τη σύγχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή ενός ποσού σε ημεδαπό νόμισμα ίσου ή μεγαλύτερου από το ποσό του δανείου.

Αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων

112.—(1) Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Η αξία των εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας, ή εφόσον αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό για λόγους διαφοράς ώρας, με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας·

(β) αν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και, αν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ημέρα χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τιμή της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης. Εάν ούτε και εκείνη την ημέρα δεν έχει γίνει χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζητήσεως·

(γ) Αν στο χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες του οργανισμού επενδύσεων ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή·

(δ) Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών, που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, γίνεται κατά τους κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, ή του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων αφαιρούνται οι αμοιβές ή οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα, των μελών του Χρηματιστηρίου, οι δαπάνες του οργανισμού που ορίζονται στον Κανονισμό του ή στα καταστατικά του έγγραφα ότι τον βαρύνουν και τα κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη.

(3) Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, κάθε δημοσίευση σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με δαπάνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

Διανομή κερδών οργανισμού επενδύσεων

113. Οι πρόσοδοι του οργανισμού επενδύσεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιον, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 112. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος της χρήσεως κεφαλαιακές ζημιές. Σε περίπτωση που οι πρόσοδοι και/ή τα κέρδη του οργανισμού επενδύσεων δε διανέμονται στους μεριδιούχους κατά τα προαναφερθέντα, το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται στον Κανονισμό και/ή στα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού επενδύσεων.

Απαγόρευση πιστώσεων εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

114.—(1) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 98, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτων και να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις («short selling») κινητών αξιών—

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων·

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο Θεματοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) δεν αποκλείει την απόκτηση από μέρους των οργανισμών επενδύσεων κινητών αξιών που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.