ΜΕΡΟΣ VII ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων

105.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, για κάθε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται και η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλουν να δημοσιεύουν—

(α) Ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 37 και 84·

(β) ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση·

(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης· και

(δ) τριμηνιαίες εκθέσεις.

(2) Η ετήσια, η εξαμηνιαία και οι τριμηνιαίες εκθέσεις δημοσιεύονται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται—

(α) Τέσσερις μήνες προκειμένου περί της ετήσιας έκθεσης·

(β) δυο μήνες προκειμένου περί της εξαμηνιαίας έκθεσης·

(γ) ένα μήνα προκειμένου περί τριμηνιαίας έκθεσης.

Διαχειριστική χρήση και ετήσιες εκθέσεις

106.—(1) Η διαχειριστική χρήση του οργανισμού επενδύσεων έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση δύναται να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του ημερολογιακού έτους με λήξη την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου.

(2) Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης, τα στοιχεία τα προβλεπόμενα στον Τύπο III του Πρώτου Παραρτήματος και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να μορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να διευρύνεται το πληροφοριακό περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού επενδύσεων.

Εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις

107.—(1) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία, τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια I έως IV του Τύπου III του Πρώτου Παραρτήματος. Σε περίπτωση που ο οργανισμός επενδύσεων έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δεικνύουν το αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι φόροι για το σχετικό εξάμηνο και οι προκαταβολές επί του μερίσματος που ο οργανισμός έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει.

(2) Στις τριμηνιαίες εκθέσεις περιέχεται κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων και τουλάχιστο των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, η αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων και η καθαρή αξία του μεριδίου.

Έλεγχος εκθέσεων

108.—(1) Οι ετήσιες, εξαμηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 105. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στους τόπους που ορίζει προς τούτο το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού του οργανισμού, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και η διάθεση των κερδών.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής δύναται να καθορίζεται ενιαίος τύπος των ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων και της συνοπτικής καταστάσεως του προηγούμενου εδαφίου, έτσι ώστε να εμφανίζεται με απόλυτη σαφήνεια ή πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οργανισμού επενδύσεων.

Δημοσίευση άλλων στοιχείων

109.—(1) Ο οργανισμός επενδύσεων κάθε φορά που εκδίδει, διαθέτει, εξαγοράζει ή εξοφλεί μερίδιά του και τουλάχιστο δύο φορές το μήνα, οφείλει να δημοσιεύει σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας την τιμή έκδοσης, πώλησης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων.

(2) Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει στον οργανισμό επενδύσεων να δημοσιεύει τις τιμές αυτές μια φορά κάθε μήνα, εφόσον κρίνει ότι η παρέκκλιση αυτή δεν παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

Διαφήμιση οργανισμού επενδύσεων

110.—(1) Η διαφήμιση ενός οργανισμού επενδύσεων πρέπει να είναι αληθής και να παρέχει την πραγματική εικόνα του οργανισμού επενδύσεων.

(2) Στη διαφήμιση αναγράφεται η ονομασία του οργανισμού επενδύσεων και ο αριθμός της άδειας σύστασής του.

(3) Η διαφήμιση περιέχει αναφορά του τόπου όπου διατίθεται το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού επενδύσεων και αναφέρει ότι η επένδυση σε μερίδια του οργανισμού δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(4) Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που οφείλει να τηρεί ένας οργανισμός επενδύσεων κατά τη διενέργεια διαφημίσεων της απόδοσης του.

(5) Οι διαφημίσεις του οργανισμού υποβάλλονται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση, έχει εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις ή να ζητά την τροποποίησή τους.