ΜΕΡΟΣ XI ΜΕΡΟΣ IX
Ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό

135. Οποιοδήποτε Πρόσωπο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία οργανισμού επενδύσεων, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δέκα ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι διακοσίων χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς πληροφορίες ή απόκρυφη πληροφοριών

136. Οποιοδήποτε Πρόσωπο προβαίνει, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

137. Οι οργανισμοί επενδύσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα και των Εταιρειών Επενδύσεων καθώς και οι αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχειρίσεων και οι ελεγκτές που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττουν αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

138. Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο προβλεπόμενα αδικήματα τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιοσδήποτε από τους διευθύνοντες, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.