Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως 2000.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ακαδημαϊκό έτος” σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·

“δικαιούχος” σημαίνει πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“ειδική χορηγία” σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 4, αναφορικά με την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου/διπλώματος σε κάθε κύκλο σπουδών∙

“εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” σημαίνει ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης, ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν, και στο οποίο σχολείο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, οι κλάδοι αυτοί έχουν διάρκεια που αντιστοιχεί σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

“εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

“κανονική διάρκεια σπουδών” σημαίνει την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει για τη συμπλήρωση των σπουδών για απόκτηση του σχετικού τίτλου ή διπλώματος·

“καταληκτικός τίτλος/δίπλωμα” [Διαγράφηκε]

“κύκλος σπουδών” σημαίνει προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών·

“μόνιμος κάτοικος” σημαίνει για σκοπούς του παρόντος Νόμου άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών του διέμενε στη Δημοκρατία στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστο τριάντα μηνών·

“περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία” σημαίνει μέρος στη Δημοκρατία που δεν κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου του 1974·

“πολύτεκνη οικογένεια” σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα·

“τέκνο” σημαίνει το νόμιμο παιδί προσώπου και περιλαμβάνει τους προγονούς ή παιδιά τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο και το νόθο τέκνο που αναγνωρίστηκε και επιπρόσθετα σημαίνει πρόσωπο του οποίου οι γονείς πέθαναν ή αγνοούνται ή το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του και το οποίο το πρόσωπο που διεκδικεί την ειδική χορηγία μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί με δική του δαπάνη:

Νοείται ότι ο παρών όρος περιλαμβάνει και έγγαμο τέκνο.

“τυφλός” [Διαγράφηκε]

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

“φοιτητής“ σημαίνει Κύπριο πολίτη, μόνιμο κάτοικο της Δημοκρατίας, που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και ο οποίο φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο- πιστοποιημένο κλάδο σπουδών, όπως τούτο βεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αντίστοιχα:

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η διάρκεια συνολικής φοίτησης δε θα υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά έτη, εκτός εάν η φύση των σπουδών του φοιτητή απαιτεί μακρύτερη περίοδο σπουδών, οπόταν η περίοδος αυτή μπορεί να καλύπτει μέχρι και έντεκα ακαδημαϊκά έτη:

Νοείται περαιτέρω ότι ο όρος 'φοιτητής' περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης, του οποίου ο ένας από τους δύο γονείς είναι Κύπριος πολίτης που εργάζεται και διαμένει στην Κύπρο, και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Έννοια οικογένειας

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οικογένεια αποτελούν-

(α) Οι γονείς όταν συζούν, το κοινό τους τέκνο και το τέκνο του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτού ή

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή σε διάσταση με τη σύζυγο του και το τέκνο του ή

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη ή σε διάσταση με το σύζυγο της και το τέκνο της ή

(δ) φυσικό πρόσωπο και τέκνο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, αν το φυσικό αυτό πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί ή σπουδάζει το τέκνο με δική του δαπάνη ή

(ε) το τέκνο της καθοριζόμενης (α) οικογένειας όταν και οι δύο γονείς του είναι νεκροί ή αγνοούμενοι, ή το τέκνο της καθοριζόμενης (β) και (γ) οικογένειας όταν ο πατέρας ή η μητέρα του, ανάλογα με την περίπτωση, είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.

(2) Τέκνο θεωρείται ότι περιλαμβάνεται σε μια από τις καθοριζόμενες στο (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (1) οικογένειες εφόσον ζει μαζί με τους γονείς του ή, ανάλογα με την περίπτωση, με τον πατέρα ή τη μητέρα του και, σε περίπτωση που δε ζει με τους γονείς του, εφόσον συντηρείται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από τους γονείς του ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον πατέρα ή τη μητέρα του.

Δικαίωμα ειδικής χορηγίας σε φοιτητές, το ύψος αυτής και τρόπος καταβολής

4.-(1)(α) Οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο, στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή δικαιούται ειδικής χορηγίας ύψους 1.000 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του εν λόγω φοιτητή.

(β) Στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή δικαιούται επιπρόσθετη ειδική χορηγία ίση με το 50% των διδάκτρων, η οποία χορηγία εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών του εν λόγω φοιτητή, νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής των διδάκτρων.

(γ) Οι οικογένειες, με τρία ή περισσότερα τέκνα δικαιούνται επιπρόσθετης ειδικής χορηγίας ύψους 500 για κάθε τέκνο φοιτητή.

(δ) Οικογένεια της οποίας το τέκνο φοιτητής τελειώνει τις σπουδές του μετά το τέλος του κύκλου μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους δικαιούται το 50% της ετήσιας ειδικής χορηγίας και το 50% των διδάκτρων, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι χορηγία και δίδακτρα δεν καταβάλλονται για φοίτηση μικρότερης διάρκειας του ενός εξαμήνου.

(ε) Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, η χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα έτος κανονικής φοίτησης.

(στ) Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον κλάδο που εγκατέλειψαν θα λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών.

(ζ) Η περίοδος παραχώρησης της ειδικής χορηγίας δύναται –

(i) να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος, για όσους φοιτητές φοιτούν σε προπτυχιακό κύκλο σπουδών και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους· και

(ii) να παραταθεί περαιτέρω, και ανεξάρτητα από τον κύκλο σπουδών στον οποίο φοιτούν οι φοιτητές, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος, για μονοετείς και διετείς κλάδους σπουδών και μέχρι δύο ακαδημαϊκά έτη, για τριετείς κλάδους σπουδών και άνω, για τους ακόλουθους λόγους, που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φοιτητή:

(αα) Σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από κρατικό ιατροσυμβούλιο, το οποίο συγκαλείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· και

(ββ) μη συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου, λόγω μη διεξαγωγής τους, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος·

(η) Για τα επιστημονικά νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η ειδική χορηγία παραχωρείται μόνο για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου/διπλώματος σπουδών ανεξάρτητα αν για την εξάσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση.

(θ) Η ειδική χορηγία και τα δίδακτρα δεν παραχωρούνται στις οικογένειες τα τέκνα των οποίων-

(i) Παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(ii) παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(iii) παρακολουθούν μαθήματα εξ’ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου,

(iv) παρακολουθούν μαθήματα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(ν) εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή προσφέρουν διδακτική ή ερευνητική εργασία με αμοιβή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι ως φοιτητές, και των οποίων τα εισοδήματα από την εργασία τους κατά το υπό αναφορά ακαδημαϊκό έτος ξεπερνούν τις ΛΚ 10.000:

Νοείται ότι, αν ο φοιτητής υπέχει υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, πριν αρχίσει η φοίτηση του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής κατάταξης του, για να δικαιούται της ειδικής χορηγίας η οικογένεια του:

Νοείται έτι περαιτέρω, ότι, αν φοιτητής παρακολουθήσει περισσότερους από ένα τίτλους σπουδών, σε συγκεκριμένο κύκλο σπουδών, τότε του καταβάλλεται συνολικά ειδική χορηγία που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια τίτλο σπουδών.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε έναν φοιτητή.

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 3, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε έναν από τους γονείς ή αναλογικά στους γονείς, αν αυτό ζητηθεί, και στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου πληρώνεται στον πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυσικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδα σπουδών του φοιτητή, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Διευθυντής δύναται να πληρώνει την ειδική χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο αν πεισθεί ότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον του φοιτητή.

(5)(α) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται μέχρι έξι μήνες μετά τη λήψη της αίτησης για καταβολή της ειδικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος.

(β) Όταν η φοίτηση είναι κατά ακαδημαϊκό έτος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής παρακολούθησε τακτικά τα μαθήματα του πρώτου τριμήνου/εξαμήνου φοίτησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(γ) Όταν η φοίτηση είναι κατά τρίμηνα/εξάμηνα, πρέπει να προσκομίζεται επιπρόσθετα και εγγραφή για το δεύτερο τρίμηνο/εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δε δύναται να προσκομίσει τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά, ο Διευθυντής δύναται να αποδεχθεί άλλα πειστικά αποδεικτικά στοιχεία.

5

5.-(1) Σε κάθε οικογένεια, που λαμβάνει επίδομα τέκνου δυνάμει των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 1987 μέχρι 1996, παραχωρείται ειδική χορηγία ύψους .60 για κάθε τέκνο.

(2) Σε κάθε οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου δυνάμει του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμου, παραχωρείται ειδική χορηγία ύψους £60 για ένα τέκνο μόνο.

(3) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (2) ειδική χορηγία καταβάλλεται το Δεκέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους.

(4) Στις οικογένειες εκείνες που το δικαίωμα επιδόματος ενός τέκνου αποσβένεται πριν από το Δεκέμβριο η στα εδάφια (1) και (2) αναφερόμενη χορηγία καταβάλλεται με το τελευταίο επίδομα του τέκνου αυτού.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 1987 μέχρι 2001 και του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμου του 2002.

 

Ειδική χορηγία σε τυφλούς

6. [Διαγράφηκε]
Αιτήσεις και προθεσμία υποβολής τους

7.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ειδικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 4 είναι η υποβολή αιτήσεως στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της.

(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για το οποίο η αίτηση υποβάλλεται.

(3) Παράλειψη υποβολής αιτήσεως μέσα στην προθεσμία που ορίζει το εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για την ειδική χορηγία. Αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αιτήσεως, οφειλόταν σ’ εύλογη αιτία, ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει την ειδική χορηγία αναδρομικά.

Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων

8.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή της ειδικής χορηγίας εξετάζεται από το Διευθυντή ή από οποιοδήποτε λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών τον οποίο ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό. Ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εγκρίνει την αίτηση ή να την απορρίψει:

Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίες ως προς το δικαίωμα σε ειδική χορηγία ή ως προς το άτομο, προς το οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία, ο διευθυντής δύναται να διατάξει περαιτέρω έρευνα.

(2) Όταν ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός απορρίπτει οποιαδήποτε αίτηση για ειδική χορηγία, αποστέλλει στον αιτητή έγγραφη γνωστοποίηση της απόρριψης, αναφέροντας και τους λόγους απόρριψης.

Επιστροφή ειδικής χορηγίας που λήφθηκε παράνομα

9.-(1) Αν αποδειχθεί ότι ένα πρόσωπο πήρε οποιοδήποτε ποσό με τη μορφή ειδικής χορηγίας χωρίς να το δικαιούται, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστρέψει το εν λόγω ποσό.

(2) Αν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό, αποδείξει ότι πήρε το ποσό αυτό με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιούτο, το εν λόγω ποσό δύναται να παρακρατηθεί από ειδική χορηγία που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

Ιεραρχική Προσφυγή

10.-(1) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου από το Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό δύναται, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνωστοποίηση σ’ αυτό της απόφασης, να την προσβάλει στον Υπουργό με έγγραφη αιτιολογημένη προσφυγή.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αποφασίζει γι’ αυτή και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφαση του στον προσφεύγοντα.

(3) Πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται κατά την κρίση του ν’ ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ’ αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζει την προσφυγή του. Ο Υπουργός δύναται επίσης ν’ αναθέσει σε λειτουργό ή σε επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισμα της εξέτασης πριν αυτός εκδώσει την απόφαση του.

Η ειδική χορηγία είναι αφορολόγητη

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, η ειδική χορηγία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος:

Νοείται ότι οι δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας δε δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης φορολογικής ελάφρυνσης για τα τέκνα τους τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών όπως αυτά καθορίζονται στην ερμηνεία του όρου 'φοιτητής'.

Αδικήματα και ποινές

12.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο, με σκοπό να εξασφαλίσει ειδική χορηγία είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο, ή το οποίο για οποιοδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα Νόμο-

(α) Με γνώση του ή κατόπιν βαρειάς αμέλειας κάνει ψευδή έκθεση ή ψευδή παράσταση ή

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την παρουσίαση ή παροχή εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή σε ουσιώδες στοιχείο τους, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση το εδάφιο (1), το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, επιπρόσθετα από την ποινή, να διατάξει την επιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

Ειδικές διατάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996

13. Για όσες οικογένειες που είχαν το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 τέκνο φοιτητή ή τέκνο ισχύουν οι πιο κάτω ειδικές διατάξεις:

(α) Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως (όπως ορίζει το άρθρο 7(2) αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Εφόσον αποδείξουν ότι ο φοιτητής θα συνεχίσει τις σπουδές του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό μετά το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996, η ειδική χορηγία για το 1996 θα καταβληθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 7.

(γ) Εφόσον αποδείξουν ότι ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο το σύνολο της ειδικής χορηγίας που προνοεί το άρθρο 4(1) του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο φοιτητής κατέβαλε δίδακτρα πέραν των 3.750, διαφορετικά η ειδική χορηγία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 μειώνεται στις 500.

(δ) Εφόσον αποδείξουν ότι για το έτος 1995 έτυχαν φορολογικής πίστωσης για τέκνο που σπουδάζει στο εξωτερικό με βάση τον περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμο, πριν αυτός τροποποιηθεί με το Νόμο 53(Ι) του 1996, η ειδική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 και μετέπειτα θα συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 7 του παρόντος Νόμου μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας σπουδών του τέκνου για απόκτηση του σχετικού διπλώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού στο οποίο θα συνεχίσει να φοιτά το τέκνο.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1996.

Σημείωση
5 του Ν.10(Ι)/98Έναρξη ισχύος

5 του Ν.10(Ι)/98.-

(1) H ισχύς του άρθρου 2 και της παραγράφου (γ) του άρθρου 3 θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 1996.

(2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 3 τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος που άρχισε το Σεπτέμβριο του 1997.

(3) Η παράγραφος (β) του άρθρου 3 και το άρθρο 4 τίθενται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει το Σεπτέμβριο του 1998.

Σημείωση
7 του Ν.116(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

7 του Ν.116(Ι)/99.-

(1) Η ισχύς του όρου “φοιτητής”, όπως αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2, θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 1998.

(2) Η ισχύς των όρων “ειδική χορηγία” και “μόνιμος κάτοικος”, όπως αυτοί ερμηνεύονται στο άρθρο 2 και αναφέρονται στα άρθρα 4 και 7, όπως τροποποιήθηκαν από τον περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 1999, τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1999.

Σημείωση
8 του Ν.116(Ι)/99Μεταβατική διάταξη

8 του Ν.116(Ι)/99. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 η φράση “αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού” που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 δε θα τυγχάνει εφαρμογής, ούτως ώστε στον όρο “φοιτητής” να περιληφθούν όλοι οι φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, νοουμένου ότι θα υποβάλουν αίτηση για παροχή ειδικής χορηγίας σύμφωνα με το άρθρο 4 το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν.152(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

4 του Ν.152(Ι)/99. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1999.

Σημείωση
5 του Ν.152(Ι)/99Μεταβατική διάταξη

5 του Ν.152(Ι)/99. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 οι όροι “εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού” και “κανονική διάρκεια σπουδών” που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του βασικού νόμου, θα διαβάζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται ως εάν η λέξη “εξωτερικού” και η φράση “που εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας” είχαν διαγραφεί από αυτούς.

Σημείωση
3 του Ν.34(Ι)/2000Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.34(Ι)/2000. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Σημείωση
5 του Ν.103(I)/2001Μεταβατική διάταξη

Για το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000, στους δικαιούχους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών, θα παραχωρηθεί το ήμισυ της ειδικής χορηγίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 του βασικού νόμου.

Σημείωση
6 του Ν.103(I)/2001Έναρξη Ισχύος του Ν.103(I)/2001

6. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.103(I)/2001] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000, εκτός το άρθρο 3, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

Σημείωση
5 του Ν.166(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.166(Ι)/2002

(1) Τηρουμένης της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002], οι διατάξεις του άρθρου 2 και των παραγράφων (α) και (γ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002] τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2002.

(2) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 166(I)/2002] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου 2000.

(3) Τηρουμένης της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002], οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(Ι)/2002] τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002.

Σημείωση
6(1) του Ν.166(I)/2002Μεταβατική διάταξη

(1) Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 για την περίπτωση φοιτητή που φοιτά σε μονοετή ή διετή κλάδο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε μονοετή ή διετή εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών θα παραχωρείται το ήμισυ της ειδικής χορηγίας, η οποία από την 1η Σεπτεμβρίου 2002 θα παραχωρείται δυνάμει των υπό των άρθρων 2 και 3(α) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(Ι)/2002] επιφερόμενων τροποποιήσεων.

(2) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του βασικού νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον παρόντα Νόμο, για το ημερολογιακό έτος 2002, θα παραχωρηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το ήμισυ της αναφερόμενης στο άρθρο αυτό ειδικής χορηγίας.

Σημείωση
6(2) του Ν.125(I)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.125(I)/2002

Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.125(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002.

Σημείωση
3 του Ν.166(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.166(I)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.166(I)/2002] θεωρείται ότι άρχισε την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2002.

Σημείωση
7 του Ν.90(I)/2006΄Εναρξη της ισχύος του N.90(I)/2006

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.90(I)/2006] θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2005, με εξαίρεση την παράγραφο (γ) του άρθρου 2, της οποίας η ισχύς θεωρείται ότι αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2004 .

Σημείωση
3 του Ν.89(I)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.89(I)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.89(I)/2007] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.

Σημείωση
5(1) του Ν.137(I)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.137(I)/2007

Τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137Ι)/2007], λογίζεται ότι τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

Σημείωση
5(2) του Ν.137(I)/2007Έναρξη ισχύος του Ν.137(I)/2007

Τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.137(Ι)/2007] του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1ην Ιανουαρίου 2008.

Σημείωση
3 του Ν.26(Ι)/2009 Έναρξη της ισχύος του Ν.26(Ι)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.26(I)/2009] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σημείωση
5 του Ν.10(I)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.10(I)/2011

Ο παρών νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.10(I)/2011] τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011.

Σημείωση
14 του Ν.188(Ι)/2011Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.188(I)/2011] ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμος καταργείται.