Αιτήσεις και προθεσμία υποβολής τους

7.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ειδικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 4 είναι η υποβολή αιτήσεως στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της.

(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για το οποίο η αίτηση υποβάλλεται.

(3) Παράλειψη υποβολής αιτήσεως μέσα στην προθεσμία που ορίζει το εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για την ειδική χορηγία. Αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αιτήσεως, οφειλόταν σ’ εύλογη αιτία, ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει την ειδική χορηγία αναδρομικά.