Αιτήσεις και προθεσμία υποβολής τους

7.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ειδικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάμει των άρθρων 4 και 6 είναι η υποβολή αιτήσεως στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της:

Νοείται ότι, από την 1ην Ιανουαρίου, 2008, οι αιτητές που υποβάλλουν αίτηση δυνάμει του άρθρου 6, όσο και οι υφιστάμενοι λήπτες της ειδικής χορηγίας που ήδη παραχωρείται δυνάμει του ίδιου άρθρου, παραπέμπονται για εξέταση σε ειδικό ιατροσυμβούλιο, η σύνθεση του οποίου καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται, περαιτέρω, ότι στα άτομα, που δεν εγκρίνονται από το ειδικό ιατροσυμβούλιο, ή που καλούνται και δεν παρουσιάζονται για εξέταση από το ειδικό ιατροσυμβούλιο, δεν παραχωρείται ή τερματίζεται η ήδη παραχωρούμενη ειδική χορηγία, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να απαιτείται η επιστροφή οποιασδήποτε τέτοιας χορηγίας που έχει ήδη παραχωρηθεί.

(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για το οποίο η αίτηση υποβάλλεται.

(3) Παράλειψη υποβολής αιτήσεως μέσα στην προθεσμία που ορίζει το εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για την ειδική χορηγία. Αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αιτήσεως, οφειλόταν σ’ εύλογη αιτία, ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει την ειδική χορηγία αναδρομικά.