Αιτήσεις και προθεσμία υποβολής τους

7.-(1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ειδικής χορηγίας που παραχωρείται δυνάμει των άρθρων 4 και 6 είναι η υποβολή αιτήσεως στον τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της:

Νοείται ότι, όπου η αίτηση υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται, μετά την έγκριση της αρχικής αίτησης, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητά την υποβολή νέων ιατρικών πιστοποιητικών από κρατικό ιατροσυμβούλιο.

(2) Κάθε αίτηση για παραχώρηση της ειδικής χορηγίας που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 4 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για το οποίο η αίτηση υποβάλλεται.

(3) Παράλειψη υποβολής αιτήσεως μέσα στην προθεσμία που ορίζει το εδάφιο (2) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για την ειδική χορηγία. Αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αιτήσεως, οφειλόταν σ’ εύλογη αιτία, ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του να χορηγήσει την ειδική χορηγία αναδρομικά.