Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1996.