Ειδικές διατάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996

13. Για όσες οικογένειες που είχαν το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 τέκνο φοιτητή ή τέκνο ισχύουν οι πιο κάτω ειδικές διατάξεις:

(α) Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως (όπως ορίζει το άρθρο 7(2) αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Εφόσον αποδείξουν ότι ο φοιτητής θα συνεχίσει τις σπουδές του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό μετά το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996, η ειδική χορηγία για το 1996 θα καταβληθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 7.

(γ) Εφόσον αποδείξουν ότι ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 καταβάλλεται στο δικαιούχο πρόσωπο το σύνολο της ειδικής χορηγίας που προνοεί το άρθρο 4(1) του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο φοιτητής κατέβαλε δίδακτρα πέραν των 3.750, διαφορετικά η ειδική χορηγία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 μειώνεται στις 500.

(δ) Εφόσον αποδείξουν ότι για το έτος 1995 έτυχαν φορολογικής πίστωσης για τέκνο που σπουδάζει στο εξωτερικό με βάση τον περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμο, πριν αυτός τροποποιηθεί με το Νόμο 53(Ι) του 1996, η ειδική χορηγία για το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 και μετέπειτα θα συνεχίσει να καταβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 7 του παρόντος Νόμου μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας σπουδών του τέκνου για απόκτηση του σχετικού διπλώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού στο οποίο θα συνεχίσει να φοιτά το τέκνο.